MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
ACCOUNTING AND TAX DEPARTMENT STUDENTS EXAMINATION OF FINANCIAL LITERACY LEVELS: SAMSUN VOCATIONAL SAMPLE

Author : Kemal ÖZCAN -- Mustafa ÖCAL
Number of pages : 137-143

Abstract

Finansal okuryazarlık günümüzde daha da önem kazanan bir olgudur. Finansal okuryazarlığı, insanların para ile ilgili alım, satım, harcama ve tasarruf gibi işlemlerinde farkında ve bilinçli davranışlar sergileyerek, israfa neden olabilecek, isabetli olmayan bir kararı önleme yeteneği şeklinde tarif edilebiliriz. Ekonomi temelli, bir tarafta varsıllığın ve israfın; diğer tarafta yokluğun ve yoksulluğun olduğu bir dünyada tüm insanların paralarını etkin ve verimli kullanmaları gerekliliği yadsınamaz bir gerçekliktir. İşi ticaret ve para olan, yaşamını bu yolla kazanan insanlar ile birlikte yaşamın parasal planının yapıldığı en temel uygulama olarak ifade edilebilecek olan aile ekonomisi içerisinde insanların okullu olmadan da finansal okuryazarlık bilgi ve yeteneğine sahip olabileceklerini söylemek yanlış olmaz. Ancak, finansal okuryazarlık düzeyinin, öğrenimlerini buna paralel alanlarda sürdüren üniversite öğrencilerinde yüksek olması beklentisi doğal bir sonuçtur. Bu çalışmanın amacı finansal okuryazarlığın temelini oluşturan bilgilerin verildiği Samsun Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü ön lisans öğrencilerinin temel düzeyde finansal okuryazarlık seviyesini belirlemeye çalışılmak ve bu seviyenin cinsiyet, yaş ve akademik başarısıyla ilişkisini incelemektir. Araştırmamızın evreninin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümünde öğrenim görmekte olan 188 öğrenci oluşturmaktadır, Örneklemimizi ise tesadüfi olarak seçilmiş 24 erkek 32 kız olmak üzere toplam 56 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmamızda finansal okuryazarlığın en yüksek olması beklenen Muhasebe ve Vergi Bölümü öğrencilerinin cinsiyet, yaş, ve akademik başarı durumlarına göre finansal okuryazarlık düzeyleri incelenmiştir. Önceliklere verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmış, sonra değişkenler arasındaki ilişki düzeyi için korelasyon analizi yapılmıştır.

Keywords

Finansal Okuryazarlık, Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Read: 1,348

Download: 521