TÜRK TARİHİNDEKİ SÜREKLİLİĞİN CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNA YANSIMASI

Author:

Year-Number: 2018- 69
Number of pages: 311-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkler, M.Ö.’ki yüzyıllardan itibaren anavatanları Orta Asya’dan ayrılarak Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmışlardır. Hâkimiyet kurdukları coğrafî alanlarda dünya tarihine yön veren birçok devlet ile imparatorluk kurmuşlardır. Fakat atalarımızın çok geniş coğrafî bölgelere yayılmalarından, değişik din ile kültürlerin etkisi altına kalmalarından, devletlerin (şahıs, hanedan, boy, coğrafî bölgelerin etkisiyle farklı isimler taşımalarından ve rejim değişikliklerinden dolayı, Türk tarihinin başlama, sürekliliği ve bütünlüğü konularında farklı görüşler öne sürülmektedir. Öyle ki Türk tarihinin; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından, Osmanlı Hanedanıyla başlatılmasından, Türklerin İslâmiyet’i kabul etmelerinden, Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden itibaren ele alınmasından taraf olanlar vardır. Bu farklı yaklaşımlarla, Türkiye’nin millî nitelik taşıyan ve önde gelen tarihçileri, Türk tarihini, Türk milletinin Orta Asya’da tarih sahnesinde yer almasından itibaren başlatarak günümüze kadar bir bütünlük içinde ele alınmasını savunmaktadırlar. Bu bakış açısını benimseyenlere göre; Türk tarihi, Orta Asya’dan başlayarak günümüze kadar bir bütünlük ve süreklilik içinde gelmektedir. Hanedanlar, rejimler, coğrafi bölgeler, dinler, devlet adları değişmiştir. Ama Türk milleti, Türkçe, Türklerin sosyo-kültürel ve içtimaî yapısı her zaman var olmuş ve gelişerek devam etmiştir. Devletleri kuran ve tarihi yapan ana unsur millettir. Bu sebeple millî tarih, Türk milletinin tarih sahnesine çıkmasıyla başlatılmalıdır. Ulu önder Atatürk de Türk tarihinin, Orta Asya’dan başlatılmasının gerektiği ve Türklerin tarih sahnesine çıktığı dönemden itibaren günümüze kadar bölünmez bir bütünü teşkil ettiği kanaatindedir. Bu sebeple onun talimatıyla Türk Bayrağı üzerine 16 ışınlı güneş ve çevresine 5’er ışınlı 16 yıldızdan oluşan “Cumhurbaşkanlığı Arması” işlenmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu veya Amblemi yürürlüğe girmiştir. Armadaki yıldızlar tarihte kurulmuş ve dünya hâkimiyetinde etkili olan bağımsız büyük Türk devletlerini ifade ederken, güneş ise sonsuzluğu, dolayısıyla mevcudiyetini her zaman devam ettirecek olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin simgesidir. Bu çalışmada; Türk tarihinin Orta Asya’dan (M.Ö. 3000 yıllarından itibaren) günümüze kadar bölünmez bir bütünlüğü teşkil ettiği ve 16 Türk Devleti Forsunun (Ambleminin); Türklerin binlerce yıllın tarihî, siyasî, iktisadî, içtimaî, sosyo-kültürel birikimini ifade ettiği, tarih sahnesinde yer alan bütün Türk boylarını ve siyasî teşekküllerini temsil ettiği, bu sebeple Forsun; Türk tarihi, kültürü ve bütün dünya Türklüğü için büyük bir manevî değere sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

Turkish people, since centuries BC, leaved from their homeland Central Asia and spread to Asia, Europe and Africa. In the geographical areas they established dominance, found empires with many states that dominated the world history. But different opinions have been asserted on the beginning, the continuity and the unity of the Turkish history due to the spread of our ancestors to a wide range of a geographical area, being under the influence of different religions and cultures, having different names of states (individuals, dynasties, clans) with the effect of geographical regions and regime changes. In fact, there are sides who advocate that Turkish history must be discussed since the establishment of the Republic of Turkey, initiated with the Ottoman dynasty, adoption of İslam by Turkish people, settling of Turkish people into Anatolia. With these different approaches, nationally qualified and leading historians of Turkey initiated Turkish history when Turkish nation took place in the historical scene in the Central Asia and advocate that it must be handled within a unity until today. According to those who adopt this point of view; the Turkish history initiated from the Central Asia and came to today in a unity and continuity. Dynasties, regimes, geographical regions, religions, state names were changed. But the Turkish nation, Turkish language, the socio-cultural and the social structure of the Turkish people have been always existed and continued by developing. It is the nation that establishes states and makes history. For this reason, national history must be initiated by settling of the Turkish nation on the scene of history. The great leader Ataturk also thinks that Turkish history should be initiated from Central Asia and states that Turkish people constitute the unitary unity since they settled on the scene of a history. For this reason, with his instruction, the "Presidential Arm", composed of 16 suns with rays and surrounded by 16 stars with 5 rays for each have been sealed on the Turkish flag. Thus, Turkish Republic Presidential Flag or Emblem has been come into force. The stars on the arm represent the independent great Turkish empires which were established in the history and dominated the world history. The sun represents the infinity, hence Turkish Republic which will continue its existence. In this study; it is emphasized that Turkish history constitutes the unitary unity from the Centrals Asia (from 3000 BC onward) to today and 16 Turkish Nation Flag (emblem) reflects the political, economic, social, socio-cultural history accumulation of Turkish people in the thousands of years, represents all Turkish clans in the scene of history and their body politics and with this reason; the Presidential Flag has a great moral value for Turkish history, culture and Turkishness in the all world.

Keywords