PIET MONDRIAN VE KAZIMIRMALEVICH ÖRNEKLEMİNDE SOYUT YAPITLARIN SOMUT İSİMLERLE ADLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 299-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Piet Mondrian Neo-plastik sanatın uygulayıcısı ve savunucusudur. Önceleri doğa soyutlamalarından elde ettiği kompozisyonlar çalışmışken sonraları teozofinin etkisiyle platoncu bir yoruma ulaşmıştır. Esas gerçekliği resmetme adına yüzeyde birbirine dayanmış siyah dikey-yatay çizgiler, beyaz, sarı, kırmızı ve maviden oluşan dörtgen renk alanları kullanarak oluşturulmuş çalışmalar pure soyut ifade taşırlar. Bununla birlikte Sanatçının Amerika’ya göçü sonrası Pure soyut olan yapıtları ise nesnel ifadeyi ya da çeşitli melodileri karşılayan isimlerle adlandırılmıştır. Kazimir Malevich süprematist sanat akımın kurucusudur. Yüzeyde doğasal olanın yıkılıp yok edilmesi ve duyumculuğun en temel öğretisi olan akım çerçevesinde incelenen yapıtlar, bazen akımın ismi ve numara ile adlandırılırken bazen de nesnel ifadelerle ilişkilendirilerek isimlendirilmişlerdir. Çalışmanın amacı; P. Mondrian ve K. Malevich’in soyut yapıtlarına nesnel isimler vermelerinin yapıtı algılama adına izleyicide oluşturabileceği etkiyi ve sanatçıların bu yaklaşımlarıyla neyi amaçladıklarını çözümleyebilmektir. Çalışmanın örneklemini Mondrian ve Malevich’in nesnel isimlerle adlandırdıkları eserlerden örnekler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sanat eseri inceleme ve literatür tarama yöntemleri kullanılmıştır. Mondran’ın Amerika’ya göçü sonrası soyut eserlerine nesnel isimler verdiği bilgisine ulaşılırken Malevich’in nesnel isimler verdiği soyut yapıtlarındaki biçimlerle, verilen isimlerin bağlantısız olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular çalışmanın önemi açısından tartışılmıştır. Piet Mondrian ve Kazimir Malevich’in soyut yapıtlarını doğru bir biçimde anlamlandırma adına yapılmış bu çalışmanın sanat eğitimcileri ve öğrencileri için kaynak olarak sunulması öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

Piet Mondrian is a practitioner and defender of Neoplasticism. The works created by using black vertical-horizontal lines, white, yellow, red and blue rectangle areas, which stand on the surface in the name of real reality painting, carry pure abstract expression. However, the works of pure abstract after the artist's migration to America have been defined with the names that meet objective expression or various melodies. Kazimir Malevich is the founder of the suprematist art movement. The works studied on the current frame, which is the most basic teaching of sensibility and destruction of the nature on the surface, are sometimes defined with the name and number of the stream and sometimes with the object expressions. Aim of the study; To give objective names to the abstract works of P. Mondrian and K. Malevich, the effect that the artist can create in the audience on behalf of perception of the work, and to analyze what they intend to do with these approaches. The sample of the work is; the examples of Mondrian and Malevich's works with objective names. As a means of collecting data, artifact review and literature search methods were used. As a result that Mondrian gave objective names to his pure works after his immigration to America and the names given by Malevich in the abstract works of objective names are irrelevant. Obtained findings are discussed in terms of the importance of the study. It is anticipated that this work, which was made in order to correctly understand the pure works of Piet Mondrian and Kazimir Malevich, will be presented as a source for art educators and students.

Keywords