GENÇ TÜKETİCİLERİN İÇME SÜTÜ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 521-547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin besin ihtiyacını tek başına karşılayabilen ve yaşamsal besin ögelerini içeren süt beslenmede oldukça önemli bir yere sahiptir. İçme sütünün özellikleri, tüketicinin güvenliği, depolama süresi, tat ve aroma açısından araştırılmaya değer bir konu olup, içme sütü tüketim alışkanlıkları farklılık gösterebilmektedir. Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmelerine paralel olarak tüketim alışkanlıklarının ve tüketim miktarlarının değişmesi içme sütünün de tüketim alışkanlıklarına yansıyabilmektedir. Perakende satış zincirlerinin büyümesi, yaygınlaşması ve birçok marka ürünün aynı rafta satılmaya başlanması; işletmelerin rekabetini arttırmış, ürün gelişim sürecini hızlandırmış ve işletmeleri ürün çeşitlendirmesine yöneltmiştir. Bu çalışmanın amacı genç tüketiciler olan üniversite öğrencilerinin içme sütü tüketim alışkanlıklarını tespit etmektir. Toplum sağlığı ve dengeli beslenme açısından önemli olan içme sütünün gelecekteki orta ve ileri yaş pazarlarını besleyen ve tüketici davranışlarını şekillendiren gençlik pazarı çerçevesinde ele alınması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Çalışmada online anket metodu ile üniversite öğrencilerinden veri toplanmıştır. Araştırmada 452 katılımcıdan kolayda örnekleme metodu ile elde edilen veriler amaca uygun istatistik programında analiz edilmiştir. Araştırmada güvenilirlik analizi, frekans analizi ve ki-kare testi yapılmıştır. Genç tüketicilerin sütün besleyiciliğine yönelik bilgileri ve sütte önemli olan kalite/gıda güvenliği yönetim sistemlerine yönelik uygulamaları önemseme düzeyleri ile içme sütü tüketim durumları arasındaki ilişki ki-kare analizi ile incelenmiştir. Sonuç olarak; genç tüketicilerin sütün besleyiciliğine yönelik bilgileri ve sütte uygulanan kalite güvence standartlarına yönelik uygulamaları önemseme düzeyleri ile içme sütü tüketim durumları arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Milk, which can meet the individual nutritional needs alone and contains vital nutrients, has a very important place in nutrition. The properties of the drinking pot are a matter of consumer safety, storage time, taste and aroma, and drinking milk consumption habits may vary. Along with the social and economic developments of the countries, changes in consumption habits and consumption amounts can be reflected in the consumption habits of the drinking water. The growth and expansion of retail chains and the start of selling many brands of products at the same raft; increased the competition of enterprises, accelerated the product development process and directed the enterprises to product diversification. The purpose of this study is to determine the drinking habits of university students who are young consumers. It is important to investigate the drinking puzzle, which is important in terms of public health and balanced nutrition, in the framework of the youth market, which nourishes the future middle and advanced age markets and shapes consumer behaviors. In the study, data were collected from university students by online survey method. The data obtained from 452 participants in the study by easy sampling method were analyzed in the appropriate statistical program. Reliability analysis, frequency analysis and chi-square test were performed in the study. The relationship between the levels of information about young people nutritional nutrition and the importance of applications to quality / food safety management systems, which are important for milk, and drinking milk consumption were examined by chi-square analysis. As a result; the level of information about young people nutrition and the importance of applications for quality assurance standards applied in milk and drinking milk consumption were found to be significantly related

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics