MUSTAFA TUNÇALP VE TUFAN DAĞISTANLI SERAMİKLERİNDEKİ KUŞ HEYKELLERİNİN FORM, RENK VE EK MALZEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 303-318
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Sanat, sanatı icra eden ile izleyici arasında, topluluklar arasında ve bunlardan daha önemlisi çağlar arasında bir iletişim aracıdır. İnsanlar sanat nesnesini ortaya koyarken değişik araçlar kullanarak bu ürünlerini karşı tarafa farklı biçimlerde sunmuşlardır. Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde sanat olgusu, yüklenen anlam açısından farklı disiplinler olarak ele alınır. Bu disiplinler içerisinde seramik ürünler, binlerce yıl boyunca günlük kullanım eşyaları olarak üretilmişlerdir. İnsanların çok eski çağlardan beri yaptıkları seramik, kilin değişik yöntemlerle şekillendirmişlerdir. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Pablo Picasso ve Joan Miro gibi dahi sanatçıların büyülü dokunuşlarıyla seramik, zanaat olmaktan kurtulup, sanat olarak popülerleşmiştir. Batıda heykelde malzeme olarak seramikte kullanımı 1925 li yıllarda başlamışken, ülkemizde bu durum 1950'lerde Füreya Koral'ın öncülüğünde başlar 1970'lerde gelişerek devam etmiştir. (Mülayim Oral, 2005). Bu sanatçıların çalışmalarıyla ülkemizde şekillenmeye başlayan seramik heykel, Ayfer Karamani ve Jale Yılmabaşar gibi önemli sanatçıların eserleriyle hak ettiği yere ulaşmıştır. Günümüzde de kuşlardan ilham alarak eserler üreten Mustafa Tunçalp ve Tufan Dağıstanlı gibi seramik sanatçılarının seramik heykel alanında önemli eserler verdikleri bilinmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ve doküman incelemesi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Her iki sanatçının eserlerini form, renk ve kullanılan ek malzeme gibi değişkenler açısından değerlendirdiğimizde, farklı formlar kullanıp zaman zaman formları soyutlayıp detaylardan arındırdığını görmekteyiz. Bu çalışmada, modern Türk seramik sanatının önemli sanatçılarından olan Mustafa Tunçalp ve Tufan Dağıstanlı’ nın eserlerini form, renk, ve ek malzeme kullanımı gibi değişkenler açısından incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Art is a communication tool between the person performing it and the audience and societies and more importantly between ages. When exposing an art object People presented those products of theirs to the audience via using different tools.When it is thought in the light of these information the fact of art is addressed as a different discipline within the meaning imposed to it. Among those disciplines ceramic products have been produced as daily use items for thousands of years. The ceramic art that people performed since very early ages is formed via shaping clay with differenttechniques. Towards the end of twentieth centuryceramic became more popular when it is transformed from being a craft to being an art with the magical touches of artists such as Pablo Picasso and Joan Miro.Whereas ceramic use as a material in sculpture initiated in 1925 in the West, this usage started in 1950s in our country with the lead of FureyaKoral and kept progressing in 1970s. (Mülayim Oral, 2005)The ceramic sculpture that has been started to be shaped with those Works, reached its deserved place with the significant artworks of artists such as AyferKaramani and JaleYilmabasar. Today, it is known that artists such as Mustafa Tuncalp and TufanDagistanli create significant artworks in the field of ceramic sculpture with the inspirations of birds. In this work literature search and document inspection methods within the qualitative research methods were used.As a result of the research, when the artworks of the both artists are evaluated with the variables such as form, color, and additional materials it is seen that they purified and abstracted the forms by using different forms from time to time. In this work, artworks of Mustafa Tuncalp and TufanDagistanli who are important artists of modern Turkish ceramic art are evaluated in terms of variables such as form, color and additional material usage.

Keywords