ÖRGÜTLERDE YÖNETİM TARZI VE ALGILANAN ETİK İKLİM İLİŞKİSİNİN ANALİZ EDİLMESİ: KANTİTATİF BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 83
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-13 21:18:46.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme (Örgütsel Davranış)
Number of pages: 339-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerin performansını ve verimlilik düzeyini, ekonomide uygulanmakta olan para ve maliye politikaları ile enerji ve petrol fiyatları gibi örgüt dışı dinamiklerin yanı sıra örgütte sergilenen yönetim tarzı, yönetim ve çalışan ilişkileri, yöneticilerin sahip oldukları beceriler ile çalışanların motivasyon düzeyi gibi örgüte özgü özellikler etkilemektedir. Bunlar arasında özellikle yönetim tarzının örgütün etkinlik ve finansal karlılık düzeyine ilişkin öncüller arasında yer aldığı görülmektedir. Örgüt yöneticilerinin, örgütün amaçları doğrultusunda liderlik etmesinde yararlandıkları genel bir yaklaşım olarak yönetim tarzı; örgütün belirsizlikler karşısında etkin bir biçimde koordine edilmesi, çalışanların örgütün vizyonuna adanmışlığının sağlanması, onların örgüte olan bağlılıklarının arttırılması ve örgütün etik sorunlarla başa çıkmasında hangi davranışların tercih edilmesi gerektiği konularında yol gösterici fonksiyona sahiptir. Bu araştırmanın amacı, Aydın’daki özel sektör işletmelerinde uygulanan yönetim tarzı ile çalışanların algıladıkları örgütsel etik iklim ve onun boyutları arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma kapsamında yönetim tarzları ve algılanan etik iklim ilişkisi konusunda kuramsal ve ampirik bulgulara ilişkin değerlendirmelerden sonra uygulama kısmına odaklanılmıştır. Araştırmanın uygulanması için tasarlanmış olan anket formu Aydın ilinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde görev yapmakta olan 138 çalışana uygulanmıştır. Araştırma sürecinde yapılan analizler sonucunda, uygulanan yönetim tarzı ile çalışanların algıladıkları örgütsel etik iklim arasında pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Yapılan regresyon analizi ile demokratik, özgecil ve ailesel yönetim tarzlarının algılanan örgütsel etik iklim üzerinde anlamlı düzeyde katkıları olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Organizational performance and productivity levels have been influenced by organizational dynamics such as money and finance policies being applied in the economy and non-organizational dynamics such as energy and oil prices, as well as organizational characteristics such as managerial and employee relations, management skills and employee motivation levels. Specifically, among these, it appears that the management style was among the precursors to the level of efficiency and financial profitability. As a general approach that organizational managers take advantage of in order to achieve organizational goals, the management style was to function as a guiding function in effectively coordinating organizations against uncertainties, ensuring that employees are committed to vision, increasing their loyal commitment, and what behavior should be preferred in coping with ethical problems. The aim of this research was to reveal the relationship between the management style applied in private sector enterprises in Aydın and the organizational ethical climate and its dimensions that employees perceive. Within the scope of the research, the focus was on the application part after evaluating the theoretical and empirical findings on management styles and perceived ethical climate relation. The survey form designed for the implementation of the survey was applied to 138 employees working in the tourism sector in Aydın. As a result of the analysis made in the research process, it was found that there is a positive and statistically significant relationship between the applied management's salience and the organizational ethical climate that employees perceive. The regression analysis revealed that democratic, altruistic and familial management styles contribute significantly to the perceived organizational ethical climate.

Keywords


 • Aarum A. J. (2000). Intuition in Managers: Are Intuitive Managers More Effective?. Journal of managerial Psychology, C./S. 15(1): 46-63.

 • Abo, T. (2015). Researching International Transfer of the Japanese-Style Management and Production System: Hybrid Factories in Six Continents. Asian Business & Management, C./S. 14(1): 5-35.

 • Agrawal, R. K. (2017). Do Ethical Climates Impact Trust in Management? A study in Indian Context". International Journal of Organizational Analysis, C./S. 25(5): 804-824.

 • Altunişik, R.; Çoşkun, R.; Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, (4. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.

 • Ambrose, M.L., Arnaud, A. ve Schminke, M. (2008). Individual Moral Development and Ethical Climate: The Influence of Person-Organization Fit on Job Attitudes. Journal of Business Ethics, C./S. 77(3): 323-333.

 • Appelbaum, S.H.; Deguire, K.J. ve Lay, M. (2005). The Relationship of Ethical Climate to Deviant Workplace Behavior, Corporate Governance. The International Journal of Business in Society, C./S. 5(4), 43-55.

 • Aslan, Ş. ve Ulutaş, D.A. (2015). Validity of and Relationship Between the Variables of Ethical Climate and Culture, Patient Safety and Organizational Support. JASS Studies- The Journal of Academic Social Science Studies, Autumn (III), 0(39): 445-464.

 • Bakhtari, H. (1995). Cultural Effects on Management Style: A Comparative Study of American And Middle Eastern Management Styles. International Studies of Management & Organization, C./S. 25(3): 97-118.

 • Blake, R.R. ve Mouton, J.S. (1975). The Managerial Grid. 9th Edition: Gulf Publishing.

 • Blanchard, K. (1994). Leadership and the One Minute Manager. London: Harper Collins.

 • Boal, K. B. Ve Hooijberg, R. (2001). Strategic Leadership Research: Moving On. Leadership Quarterly, C./S. 0(11): 515–549.

 • Byoung K. C.; Hyoung K. M. ve Wook K. (2013). An Organization's Ethical Climate, Innovation, and Performance: Effects of Support for Innovation and Performance Evaluation. Management Decision, C./S. 51(6): 1250-1275.

 • Clear, F. ve Dickson, K. (2005). Teleworking Practice in Small and Medium-Sized Firms: Management Style and Worker Autonomy. New Technology Work and Employment, C./S. 20 (2005): 220-233.

 • Cullen, J.B.; Victor, B. ve Bronson, J.W. (1993). The Ethical Climate Questionnaire: An Assessment of Its Development and Validity. Psychological Reports, C./S. 73(2): 667-674.

 • Cullen, J. B.; Parboteeah, K. P. ve Victor, B. (2003). The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitment: A Two-Study Analysis. Journal of Business Ethics, C./S. 46(2): 127-141.

 • Culpan, R. Ve Kucukemiroglu, O. (1993). A Comparison of US and Japanese Management Styles and Unit Effectiveness. MIR: Management International Review, C./S. 0(0): 27-42.

 • Datta, D. K., Guthrie, J. P., Ve Wright, P. M. (2005). Human Resource Management and Labor Productivity: Does Industry Matter?. Academy of Management Journal, C./S. 48(1): 135-145.

 • Denhardt, K. (1988). The Ethics of Public Service, New York: Greenwood Press.

 • Dickson, M. W., Smith, D. B., Grojean, M. W. ve Ehrhart, M. (2001). An Organizational Climate Regarding Ethics: The Outcome of Leader Values and the Practices that Reflect Them. Leadership Quarterly, C./S. 0(12): 197–217.

 • Dimitrova, D. (2003). Controlling Teleworkers: Supervision and Flexibility Revisited, New Technology. Work and Employment, C./S. 18(3): 181–195.

 • Dolan, S. ve Garcia, S. (2002). Managing By Values: Cultural Redesign for Strategic Organizational Change at the Dawn of The Twenty-First Century. Journal of Management Development, C./S. 21(2): 101-117.

 • Evans, W., Han, K. Ve Sculli, D. (1989). A Cross-cultural Comparison of Managerial Styles. Journal of Management Development, C./S. 8(3): 5-13.

 • Fein, E. C.; Tziner, A.; Lusky, L. ve Palachy, O. (2013). Relationships Between Ethical Climate, Justice Perceptions, and LMX. Leadership & Organization Development Journal, C./S. 34(2): 147-163.

 • Field, S. ve Dubey, S. (2001). Leadership Styles and Job Satisfaction Among Human Services Workers. The Indian Journal Of Social Works, C./S. 48(1): 39-56.

 • Filipova, A.A. (2011). Relationships Among Ethical Climates, Perceived Organizational Support and Intent-To-Leave for Licensed Nurses in Skilled Nursing Facilities. Journal of Applied Gerontology, C./S. 30(1): 44-66.

 • Green, C.M. (2004). Management Style and Employee Productivity: Alternatives to Current Trends in Employee Motivation and Increased Employee Production. Tallahassee, Florida: Florida State University.

 • Grojean, M. W., Resick, C. J., Dickson, M. W. ve Smith, D. B. (2004). Leaders, Values, and Organizational Climate: Leadership Strategies for Establishing Organizational Climate Regarding Ethics. Journal of Business Ethics, C./S. 55(1): 223–241.

 • Hersey, P. ve Blanchard K.H. (1993). Management of Organizational Behaviour: Utilizing Human Resources. (6th Ed), New Jersey: Prentice-Hall Inc.

 • Hunt, S. D.; Wood, V.R. ve Chonko, L. B. (1989). Corporate Ethical Values and Organizational Commitment in Marketing. The Journal of Marketing, C./S. 53(3): 79-90.

 • Isen, A.M., Daubman, K.A. ve Nowicki, G.P. (1987). Positive Affect Facilitates Creative Problem Solving. Journal of Personality and Social Psychology, C./S. 52(6): 1122-1131.

 • Kalliny, M., Orgak, U. H., ve Saran, A. (2007). Management Styles and Commitment: A Cross-Cultural Study. The Journal of Global Business Management, C./S. 3(1): 1-8.

 • Keogh, J. (1988). Corporate Ethics: A Prime Business Asset, A Report on Policy and Privacy in Company Conduct. New York: The Business Roundtable.

 • Khandwalla, P. (1980). Management in Our Backyard. Vikalpa, C./S. 0(5): 173-184.

 • Khandwalla, P. (1995). Effectiveness Management Styles: An Indian Study. Journal of Euro-Asian Management, C./S. 1(1): 39-64.

 • Linn, R.L ve Gronlund, N.E. (2000). Measurement and Assessment in Teaching. (Eight Edition), Upper Saddle River, New Jersey: Merril.

 • Maignan, I. ve Ferrell, O.C. (2000), Measuring Corporate Citizenship In Two Countries: The Case of the United States and France. Journal of Business Ethics, C./S. 23(3): 283-297.

 • Martin, K.D. ve Cullen, J.B. (2006). Continuities and Extensions of Ethical Climate Theory: A Meta- Analytic Review. Journal of Business Ethics, C./S. 69(2): 175-194.

 • Mayer, D. M.; Kuenzi, M.; Greenbaum, R.; Bardes, M. ve Salvador, R. (2009). How Low Does Ethical Leadership Flow? Test of A Trickle-Down Model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, C./S. 0(108): 1–13.

 • Mcguire, R. (2005). Which Management Style to Use. Pharmaceutical Journal, C./S. 275(7366): 317-320.

 • Mcnamara, P.L. (2003). Conflict resolution strategies. Office PRO. Aug/Sept.

 • Mintzberg, H. (1973). Strategies Making in Three Modes. California Management Review, C./S. 3 (16): 44-

 • Mulki, J. P.; Jaramillo, J. F. ve Locander, W. B. (2009). Critical Role of Leadership on Ethical Climate and Salesperson Behavior. Journal of Business Ethics, C./S. 0(86): 125–141.

 • Naldi, L., Achtenhagen, L., ve Davidsson, P. (2015). International Corporate Entrepreneurship among Smes: A Test of Stevenson’s Notion of Entrepreneurial Management, Journal of Small Business Management, C./S. 53(3): 780-800.

 • Neubert, M. J.; Carlson, D. S.; Kacmar, K. M.; Roberts, J. A. ve Chonko, L. B. (2009). The Virtuous Influence of Ethical Leadership Behavior: Evidence from the Field. Journal of Business Ethics, C./S. 0(90): 157–170.

 • Paolillo, J.G.P. ve Vitell, S. J. (2002). An Empirical Investigation of the Influence of Selected Personal, Organizational and Moral Intensity Factors on Ethical Decision Making. Journal of Business Ethics, C./S. 35(1): 65-74.

 • Paul, P., Roy, A. ve Mukhopadhyay, K. (2006). The Impact of Cultural Values on Marketing Ethical Norms: A Study in India and the United States. Journal of International Marketing, C./S. 14(4): 28

 • Peterson, D.K. (2002). The Relationship between Unethical Behavior and the Dimensions of the Ethical Climate Questionnaire. Journal of Business Ethics, C./S. 41(4): 313-326.

 • Quang, T. (2002). Conflict Management in Joint Ventures. Transitions, C./S. 0(38): 122.

 • Quang, T. ve Vuong, N.T. (2002). Management Styles and Organisational Effectiveness in Vietnam. Research and Practice in Human Resource Management, C./S. 10(2): 36-55.

 • Reddin, W. (1967). The 3-D Management Style Theory: A Typology Based on Task and Relationships Orientation. Training and Development Journal, April: 8-17.

 • Robins, S. (1995). Organizational Behavior Management (Individual Behavior). 1st edition.

 • Robson, C. (1998). Real World Research, 6. Edt. Oxford UK: Blackwell Publishers Ltd, 66-75.

 • Russel, D. M., ve Hoag, A. M. (2004). People and Information Technology in the Supply Change: Social and Organizational Influences on Adoption. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, C./S. 0(34): 102–122.

 • Schleh, E. (1977). A Matter of Management Style. Management Review, August: 9-13.

 • Schminke, M., Ambrose, M.L. Ve Neubaum, D.O. (2005). The Effect of Leader Moral Development on Ethical Climate and Employee Attitudes. Organizational Behaviour and Human Decision Processes,

 • Schminke, M.; Arnaud, A. ve Kuenzi, M. (2007). The Power of Ethical Work Climates. Organizational Dynamics, C./S. (36)2: 171-186.

 • Schneider, B. (1983). Work Climates: an Interactionist Perspective, in Feimer, N.W. and Geller, E.S. (Eds), Environmental Psychology: Directions and Perspectives, New York, NY: Praeger, 106-128.

 • Schwepker, C.H. Jr. (2001). Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention in the Sales Force. Journal of Business Research, C./S. 54(1): 39-52.

 • Shin, Yuhyung, (2012). CEO Ethical Leadership, Ethical Climate, Climate Strength, and Collective Organizational Citizenship Behavior. Journal of Business Ethics, C./S. 0(108): 299–312.

 • Slevin, D. P, ve Pinto, J. (2004). An Overview of Behavioral Issues in Project Management, in P. W. G. Morris ve J. K. Pinto (Eds), The Wiley guide to managing projects, Hoboken, NJ: John Wiley & Son.

 • Taner, B. ve Elgün, R. F. (2015). Çalışanların Etik İklim Algılarının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Uygulama. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C./S. 24(1): 99-114.

 • Thau, S.; Bennett, R. J.; Mitchell, M. S. ve Marrs, M. B. (2009). How Management Style Moderates The Relationship Between Abusive Supervision and Workplace Deviance: An Uncertainty Management Theory Perspective. Organizational Behavior and Human Decision Processes, C./S.

 • Treviño, L.K.; Butterfield, K.D. ve Mccabe, D. L. (1998). The Ethical Context in Organizations: Influences on Employee Attitudes and Behaviors. Business Ethics Quarterly, C./S. 8(3): 447-476.

 • Tükeltürk, Ş.A.; Şahin, D.; Terlemez, B. ve Baç, A. (2015). Hospital Workers’ Perception of Ethical Climate. JASS Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, Summer (I) C./S. 0(35): 425

 • Türofed / Turofed (2016). Turizm Sektör Meclis Raporu. C./S. 6(1): 69.

 • Vahedi, R. ve Asadi, A. (2013). Relationship between Management Styles and Performance of the Managers and Staff of Tax Administration Office of Tehran. European Online Journal of Natural and Social Sciences, Special Issue on Accounting and Management, C./S. 2(3): 2975-2983.

 • Victor, B. ve Cullen, J.B. (1987). A Theory and Measure of Ethical Climate in Organizations. Research in Corporate Social Performance and Policy, C./S. 9(1): 51-71.

 • Victor, B. ve Cullen, J.B. (1988), Organizational Bases of Ethical Work Climates. Administrative Science Quarterly, C./S. 33(1): 101-125.

 • Weaver, G. R.; Treviño, L. K. ve Agle, B. (2005). Somebody I Look Up To: Ethical Role Modeling in Organizations. Organizational Dynamics, C./S. 0(34): 313-330.

 • Wimbush, J.C. ve Shepard, J.M. (1994). Toward an Understanding of Ethical Climate: Its Relationship To Ethical Behavior and Supervisory Influence. Journal of Business Ethics, C./S. 13(8): 637-647.

 • Wimbush, J.C.; Shepard, J.M. ve Markham, S.E. (1997). An Empirical Examination of the Multi- Dimensionality of Ethical Climate in Organizations. Journal of Business Ethics, C./S. 16(1): 67-77.

                                                                                                    
 • Article Statistics