HASTANE VE HEKİM SEÇİMİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: SAKARYA İLİNDE BULUNAN ÖZEL HASTANELERDE BİR UYGULAMA
THE PLACE OF SOCIAL MEDIA IN THE SELECTION OF HOSPITALS AND PHYSICIANS: AN APPLICATION IN PRIVATE HOSPITALS IN SAKARYA PROVINCE

Author : Pınar KİRİŞ -- Elvan OKUTAN
Number of pages : 473-484

Abstract

Sosyal medya, hızlı bir şekilde gelişen teknoloji ve bilgi teknolojilerinin kullanımının artmasıyla birlikte kullanım alanı gelişen bir alandır. Her gün sosyal medya üzerinden milyonlarca insan iletişim kurmakta, paylaşım yapmakta, bilgi alışverişinde bulunmakta, boş zamanlarını değerlendirmekte ve bunun gibi farklı amaçlarla da kullanılmaktadır. Gelişen bu alan karşısında gerek bireyler gerekse değişikliklere ayak uydurmak isteyen kurumlar hedef kitlelerine ulaşmak, bilgi, öneri toplamak üzere sosyal medyayı yaygın olarak kullanmaya başlamamışlardır. Günümüzde yalnızca kurumlar değil hekimler ve hastanelerde sosyal medya üzerinde tüketicilerine ulaşmaya çalışır. Tüm bu düşüncelerden hareketle bu çalışma ile amaçlanan ise hekim/hastane tercihindeki sosyal medyanın bireylerin davranışları üzerindeki etkisini görmektir. Araştırmada, Fener ve Çimen (2016)’nin çalışmalarında kullanmış olduğu anket formu kullanılmış. Çalışma Sakarya il merkezindeki özel hastanelerden hizmet almış 221 kişiye anket formunun uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23,0 programı yardımıyla analiz edilmiş ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde güvenilirlik analizi, keşfedici faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkilerin testinde korelasyon ve regresyon analizleri, gruplar arası farklılıkların testin de ise t-testi ve One-way Anova analizleri yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, sosyal medya araçlarının kullanım durumu yüksek (%79,2), sosyal medya vasıtasıyla hastane ve hekimleri araştıran katılımcıların oranıysa %68,8 iken tedavi ve tedavi yöntemlerini araştıran % 71,9’dur. Sosyal medya aracılığıyla hizmet alım düzeyininse (%22,2) düşük olduğu saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğunun %60,6’sını kadınlar ve 21- 30 yaş (% 36,2) arasındaki gruplar oluşturmaktadır. Hekim/hastane tercihi öncesi sosyal medyada birey davranışları hekim/hastane tercihi sonrası sosyal medyada birey davranışları üzerinde pozitif yönde etkili(r= 0,637) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Sosyal Medya, Hastane, Sağlık, Hastane Tercihi, Hekim Tercihi

Read: 709

Download: 240