HASTANE VE HEKİM SEÇİMİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: SAKARYA İLİNDE BULUNAN ÖZEL HASTANELERDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 473-484
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medya, hızlı bir şekilde gelişen teknoloji ve bilgi teknolojilerinin kullanımının artmasıyla birlikte kullanım alanı gelişen bir alandır. Her gün sosyal medya üzerinden milyonlarca insan iletişim kurmakta, paylaşım yapmakta, bilgi alışverişinde bulunmakta, boş zamanlarını değerlendirmekte ve bunun gibi farklı amaçlarla da kullanılmaktadır. Gelişen bu alan karşısında gerek bireyler gerekse değişikliklere ayak uydurmak isteyen kurumlar hedef kitlelerine ulaşmak, bilgi, öneri toplamak üzere sosyal medyayı yaygın olarak kullanmaya başlamamışlardır. Günümüzde yalnızca kurumlar değil hekimler ve hastanelerde sosyal medya üzerinde tüketicilerine ulaşmaya çalışır. Tüm bu düşüncelerden hareketle bu çalışma ile amaçlanan ise hekim/hastane tercihindeki sosyal medyanın bireylerin davranışları üzerindeki etkisini görmektir. Araştırmada, Fener ve Çimen (2016)’nin çalışmalarında kullanmış olduğu anket formu kullanılmış. Çalışma Sakarya il merkezindeki özel hastanelerden hizmet almış 221 kişiye anket formunun uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23,0 programı yardımıyla analiz edilmiş ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde güvenilirlik analizi, keşfedici faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkilerin testinde korelasyon ve regresyon analizleri, gruplar arası farklılıkların testin de ise t-testi ve One-way Anova analizleri yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, sosyal medya araçlarının kullanım durumu yüksek (%79,2), sosyal medya vasıtasıyla hastane ve hekimleri araştıran katılımcıların oranıysa %68,8 iken tedavi ve tedavi yöntemlerini araştıran % 71,9’dur. Sosyal medya aracılığıyla hizmet alım düzeyininse (%22,2) düşük olduğu saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğunun %60,6’sını kadınlar ve 21- 30 yaş (% 36,2) arasındaki gruplar oluşturmaktadır. Hekim/hastane tercihi öncesi sosyal medyada birey davranışları hekim/hastane tercihi sonrası sosyal medyada birey davranışları üzerinde pozitif yönde etkili(r= 0,637) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Social media is a rapidly evolving field in information technology with increased use of technology and information technology. Every day, millions of people communicate with each other through social media, share, exchange information, evaluate their leisure time, and are used for different purposes. Organizations that want to keep up with the changes in the field have not started to use social media extensively in order to reach the target groups and gather information and suggestions. Today, not only the institutions, but also the physicians and hospitals, try to reach the consumers on social media. From all these considerations, the aim of this study is to identify the impact of social media that doctor/hospital is likely to prefer on individual behaviors.In this study, a questionnaire form was used which was used in the study of Fener and Çimen (2016). The study is carried out on 221 people who is served by private hospitals in Sakarya. The data were analyzed with SPSS 23.0 program and were evaluated through reliability analysis, exploratory factor analysis, correlation and regression analysis of the relationship between variables, T test and ANOVA analysis in one direction.According to the results of the study, the rate of use of social media tools is high (79.2%), while the percentage of participants who surveyed hospitals and doctors via social media is 68.8%, while 71.9% of them are researching at treatment and treatment methods.It has been found that the level of service purchase through social media is low (22.2%). 60.6% of the participants are women and between the ages of 21-30 (36.2%).It is concluded that the behavior of individuals on social media before the preference of the doctor/hospital affects in positive direction on the behavior of individuals on the means of social communication after the preference of the doctor/hospital(r= 0,637).

Keywords