OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİMLE TANIŞTIĞI NOKTA: COĞRAFYA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 103-117
Year-Number: 2018- 70

Abstract

Çocukların erken yaşlardan itibaren kendilerini çevreleyen dünyayı tanımaya yönelik olarak ilk merakları oluşmaya ve ilk fikirleri gelişmeye başlar. Bu merak duygusunun çok yoğun olduğu okul öncesi dönemdeki çocuklara coğrafi farkındalık kazandırabilmek için öğretmenlerin etkinliklerinde coğrafyaya yer vermeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul öncesi dönemdeki coğrafya eğitimine yönelik görüşlerini ve coğrafya etkinliklerini okul ortamında kullanma durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma Tekirdağ Süleymanpaşa ilçe merkezinde görev yapan toplam 25 okul öncesi öğretmeniyle yürütülmüştür. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin coğrafya eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Coğrafya Eğitimine İlişkin Görüşlerine İlişkin Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, sonuçlar frekans ve yüzde değerleri ile ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun okul öncesi dönemde coğrafya eğitimini gerekli gördükleri, coğrafya eğitiminin çocuklara en çok “yakın çevrelerini tanıma” konusunda kazanımlar sağladığını düşündükleri, coğrafya eğitimine haftada 2-3 kez yer verdikleri, coğrafya eğitimi ile ilgili etkinlikleri daha çok fen etkinliği kapsamında ele aldıkları, coğrafya etkinliklerini uygulama sıklıklarını öncelikli olarak programda yer alan kavramların belirlediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çoğunluğunun okul öncesi eğitim programını coğrafya eğitimi açısından yeterli bulmadığı ve programda ayrı olarak coğrafya etkinliği adı altında yer alması gerektiğini belirttikleri görülmektedir.

Keywords

Abstract

From early ages, children begin to develop their initial curiosity about their definition of the world surrounding them and their initial ideas begin to develop. Teachers need to include geography in their activities to gain geographical awareness of pre-school children whose curiosity is so intense. In this respect, it was aimed to reveal the opinions of the teachers working in preschool education institutions about the geography education in the preschool period and their use of geography activities in the school environment. The research was conducted with a total of 25 preschool teachers working in Tekirdağ Süleymanpaşa district center. As a means of collecting data in the research using phenomenology patterns from qualitative research patterns, "Interview Forms on Preschool Teachers' Views on Geography Education in the Education of Preschool Children" developed by researchers were used to determine the opinions of teachers about geography education. The interview form developed as a means of data collection in the research was finalized in the direction of expert opinions. The data was analyzed by using descriptive analysis method and the results were expressed in terms of frequency and percentage. As a result of the research, it has been understood that the vast majority of preschool teachers consider that geography education in preschool period is necessary and the children gained "the recognition of their close environment" ability with geography education. However; it has been clearly understood that these teachers have geography activities 2-3 times a week and more in science lessons and the concepts of the activities primarily determine the frequency of their application. In addition, most of the teachers stated that the preschool education program was not enough for the geography education and the program should include also geography education with its own name.

Keywords