OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİMLE TANIŞTIĞI NOKTA: COĞRAFYA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
THE POINT THAT PRESCHOOLERS MEET WITH SCIENCE: THE IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION

Author : Ceylan ÖZBEK AYAZ -- Havise GÜLEÇ - Özge ÖZKAN KILIÇ
Number of pages : 103-117

Abstract

Çocukların erken yaşlardan itibaren kendilerini çevreleyen dünyayı tanımaya yönelik olarak ilk merakları oluşmaya ve ilk fikirleri gelişmeye başlar. Bu merak duygusunun çok yoğun olduğu okul öncesi dönemdeki çocuklara coğrafi farkındalık kazandırabilmek için öğretmenlerin etkinliklerinde coğrafyaya yer vermeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul öncesi dönemdeki coğrafya eğitimine yönelik görüşlerini ve coğrafya etkinliklerini okul ortamında kullanma durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma Tekirdağ Süleymanpaşa ilçe merkezinde görev yapan toplam 25 okul öncesi öğretmeniyle yürütülmüştür. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin coğrafya eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Eğitiminde Coğrafya Eğitimine İlişkin Görüşlerine İlişkin Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, sonuçlar frekans ve yüzde değerleri ile ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun okul öncesi dönemde coğrafya eğitimini gerekli gördükleri, coğrafya eğitiminin çocuklara en çok “yakın çevrelerini tanıma” konusunda kazanımlar sağladığını düşündükleri, coğrafya eğitimine haftada 2-3 kez yer verdikleri, coğrafya eğitimi ile ilgili etkinlikleri daha çok fen etkinliği kapsamında ele aldıkları, coğrafya etkinliklerini uygulama sıklıklarını öncelikli olarak programda yer alan kavramların belirlediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çoğunluğunun okul öncesi eğitim programını coğrafya eğitimi açısından yeterli bulmadığı ve programda ayrı olarak coğrafya etkinliği adı altında yer alması gerektiğini belirttikleri görülmektedir.

Keywords

Okul Öncesi Dönem, Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Etkinlik Sıklığı, Coğrafya Edinimi, Öğretmen Görüşü

Read: 1,331

Download: 466