ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) YAPILARI VE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Biyoloji Eğitimi
Number of pages: 29-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Biyoloji öğrencilerinin “Küresel ısınma” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını tespit etmektir. Bu çalışma nitel araştırma özelliğinde olup, nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Necmettin Erbakan üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalında eğitime devam eden 4. Sınıfta bulunan 29 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre kategoriler oluşturulmuş, her kategorideki cevap kelimelerin frekans değerleri ve yüzdeleri hesaplanarak tablolar oluşturulmuştur. Araştırma verileri toplam 5 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler içerisinde cevap kelime sayısı ve aynı zamanda cevap kelimelerin toplam frekansı en yüksek olan kategori “Küresel ısınmanın olası etkileri” isimli kategoridir. “Küresel ısınmanın doğal ve yapay nedenleri” isimli kategori ise ikinci sırada yer almaktadır. Diğer kategoriler sırasıyla “Küresel ısınmayı tanımlama kategorisi”, “Küresel ısınmanın çevresel etkileri” ve “Küresel ısınmadan etkilenen canlılar” şeklinde sıralanmaktadır. Bu kategorilerin frekans ve yüzde oranları düşük olup, cevap kelime sayıları da azdır. Ayrıca kavram yanılgısı içeren ve herhangi bir kategoriye dahil edilmeyen kelimeler ise metin içerisinde verilmiştir. Sonuç olarak, kelime ilişkilendirme testlerinin, bilişsel yapıyı otaya çıkarmada ve kavram yanılgılarını tespit etmede etkili bir teknik olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the cognitive structures of biology students on the concept of "Global warming”. Necmettin Erbakan University, Faculty of Education, Biology Education, Department of Education is constituted by 29 students who are in the 4th grade. The study is entirely voluntary. The free word association test was used to collect the data and the obtained data were evaluated using the content analysis. According to the evaluation results, categories were formed, the frequencies and percentages of answer words in each category were calculated and tables were created. Data of the research were collected under a total of 5 categories. Within these categories, the category with the highest number of answer words and at the same time with the highest total frequency of answer words is "Possible effects of global warming". The second category is named as "Natural and artificial causes of global warming". Other categories are listed as "The category of defining Global warming", "Environmental effects of global warming" and "Living things that are affected by Global warming". The frequencies and percentages of these categories and their number of answer words are low. In addition, the words that contain misconceptions and are not included in any categories are given within the text. As a result, it is seen that word association test is an effective technique in detecting cognitive structures and detecting misconceptions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics