ÖMER SEYFETTİN’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK KÜLTÜRÜ UNSURLARI

Author :  

Year-Number: 2018- 68
Language : null
Konu : Türk Halkbilimi
Number of pages: 99-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel unsurlar dünya üzerindeki her toplumun hayatında önemli bir yere sahiptir. Yaşadığı topluma yön veren ve gelecek kuşaklara da hitap etmeyi başarabilen edebi şahsiyetler eserlerinde ait oldukları toplumların kültür unsurlarına yer vererek eserleri ile toplumu arasında bir bağ oluşturmaya çalışmaktadırlar. Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ömer Seyfettin yaşamı boyunca farklı türlerde birçok edebi eser meydana getirmiştir. Ömer Seyfettin eserlerinde kendi kimliklerini kaybetmiş insanları eleştirmekte, kaos ortamındaki toplumun kendi özüne dönmesi için çabalamaktadır. Bu nedenle de edebî eserlerinde Türk kültür unsurlarına geniş bir yer vermektedir. Ömer Seyfettin’in eserleri incelendiğinde onun Türk kültürüne oldukça hâkim olduğu görülmektedir. O, eserlerinde Türk mitolojisine ait birçok ögeyi başarılı bir şekilde kullanmaktadır. Bu sayede, halk onun eserlerinde kendinden bir şeyler bulabilmekte ve dolayısıyla eserleri halk tarafından kolay anlaşılmaktadır. Halk tarafından anlaşılması, onun eserlerinin halk arasında yayılmasını da beraberinde getirmiştir. Öğrencilik yıllarından itibaren yazmaya başladığı şiirlerinde Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde ortaya çıkan milliyetçilik akımının tesiri, Türkçülük ve Turancılık düşüncesinin yansımaları görülmektedir. Ancak hangi fikir akımında yer alırsa alsın kültürel unsurlar Seyfettin şiirlerinde kodlanmış bilgiler olarak yer almakta hatta çalışmalarının içeriğini, felsefesini de inşa etmektedir. Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in basılı bütün şiirleri incelenmiş, şiirleri içerisindeki Türk kültürüne ait unsurlar tespit edilerek, şiirlerinde düşüncelerini aktardığı kodlanmış bilgiler çözümlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Cultural elements have an important place in the life of every society on earth. Literary figures, who can guide the collective way of life and address the future generations, are trying to establish a connection between their works and their society by placing them in their works in the cultural elements of the societies they belong to. Ömer Seyfettin, one of the most important names in Turkish literature, has produced many literary works in different genres throughout his life. Ömer Seyfettin criticizes people who have lost their identities in their works and struggles for the society in chaos to return to self. For this reason, it gives a wide place to the elements of Turkish culture in literary works. When the works of Ömer Seyfettin are examined, it is seen that he has comprehensive knowledge of Turkish culture. He uses many elements of Turkish mythology successfully in his works. At this point, the public finds something in himself in his works, and therefore his works are easily understood by the public. Understanding by the public has brought along the spread of his works among the people. In his poems which he started to write since his studenthood, the reflection of the influence of the nationalism movement that emerged during the disintegration period of the Ottoman State, the reflection of Turkism and Turanism is seen. However, whichever mentality is involved, cultural elements are included as coded information in Seyfettin poems, and they also construct the content and philosophy of their work. In this study all the printed poems of Ömer Seyfettin were examined and the elements belonging to the Turkish culture within their poems were determined and tried to solve the coded information that they conveyed their thoughts in their poems.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics