PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ LGBT BİREYLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA YAPMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
WIEWS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING CANDIDATES ABOUT PSYCHOLOGICAL COUNSELING WITH LGBT INDIVIDUALS

Author : İdil Eren KURT -- Fatoş BULUT ATEŞ
Number of pages : 121-136

Abstract

Bu araştırmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının LGBT bireylerle psikolojik danışma yapma ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırma verileri Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı 4. sınıfta okuyan 15’i kadın, 5’i erkek 20 öğrenciden yarı yapılandırılmış görüşme soruları aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmelerde psikolojik danışman adaylarının LGBT bireylerle ilgili hangi bilgilere sahip oldukları ve bu bilgileri hangi kaynaklardan edindikleri, LGBT bireylerin hangi problemlerle psikolojik danışmaya başvurabilecekleri, psikolojik danışman adaylarının LGBT bireylerle psikolojik danışma yapmaya yönelik duygularının neler olduğu, bu bireylerle psikolojik danışma yaparken süreci kolaylaştıracağını ve zorlaştıracağını düşündükleri özellikleri, LGBT bireylerle danışma yapma konusunda daha yeterli hissetmek için hangi yeterlikleri kazanmaya ihtiyaç duydukları gibi sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş; her bir ana temaya ilişkin alt tema ve kavramlar belirlenmiştir. Bulgular incelendiğinde psikolojik danışman adayları LGBT bireylerle çalışmaya istekli ve gönüllü olduklarını, fakat farkında olmadan zarar verme konusunda kaygılandıklarını; aynı zamanda sürece yönelik merak, heyecan gibi duygular da yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca LGBT bireylerle ilgili sahip oldukları bilgilerin sınırlı olduğu; kendilerini LGBT bireylerle danışma yapma konusunda deneyimsiz olarak algıladıkları görülmüştür. Elde edilen bulgular kültüre duyarlı psikolojik danışmanlık açısından tartışılmış ve kültüre duyarlı psikolojik danışman yeterlikleri ile danışman adaylarında elde edilen bulgular karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular doğrultusunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programına ait öneriler sunulmuştur.

Keywords

LGBT, Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma, Nitel Araştırma

Read: 1,339

Download: 505