GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DURUMLARI
DIGITAL LITERACY STATUS OF THE STUDENTS WHO STUDIED FINE ARTS EDUCATION

Author : Battal GÖLDAĞ -- Sevtap KANAT
Number of pages : 77-92

Abstract

Bu araştırmanın amacı, güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin dijital okuryazarlık durumlarının incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği, Müzik öğretmeliği ile Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örnekleme toplam 310 öğretmen adayı dahil edilmiştir. Öğrencilerin dijital okuryazarlık durumlarını belirlemek amacıyla Ng tarafından 2012 yılında geliştirilen 17 maddeden oluşan ve Hamutoğlu, Güngören Uyanık ve Erdoğan tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4 faktörlü bir yapıya sahiptir. Bu faktörler tutum, teknik, bilişsel ve sosyal olarak isimlendirilmiştir. Normallik varsayımı incelenmiş ve verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği saptanmıştır (basıklık ve çarpıklık katsayıları ± 1 aralığında). Bu nedenle veriler, betimleyici analizler (ortalama ve standart sapma) ile parametrik analizler olan bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi testi (ANOVA) kullanılarak test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p

Keywords

Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık, Eleştirel Okuryazarlık, Güzel Sanatlar Eğitimi, Eleştirel Düşünme

Read: 1,416

Download: 493