GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DURUMLARI

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 77-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin dijital okuryazarlık durumlarının incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği, Müzik öğretmeliği ile Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örnekleme toplam 310 öğretmen adayı dahil edilmiştir. Öğrencilerin dijital okuryazarlık durumlarını belirlemek amacıyla Ng tarafından 2012 yılında geliştirilen 17 maddeden oluşan ve Hamutoğlu, Güngören Uyanık ve Erdoğan tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4 faktörlü bir yapıya sahiptir. Bu faktörler tutum, teknik, bilişsel ve sosyal olarak isimlendirilmiştir. Normallik varsayımı incelenmiş ve verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği saptanmıştır (basıklık ve çarpıklık katsayıları ± 1 aralığında). Bu nedenle veriler, betimleyici analizler (ortalama ve standart sapma) ile parametrik analizler olan bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi testi (ANOVA) kullanılarak test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p

Keywords

Abstract

The purpose of the present research is to investigate the digital literacy status of the students studying fine arts. The research was conducted in a relational screening model. The student's universe of the research is composed of students from the Fine Arts Education Department of Fine Arts at Education Faculty of İnönü University, Music Education and Fine Arts and Design faculties, during the spring semester of 2017-2018 academic year. A total of 310 teacher candidates were included in the sample. In order to determine the digital literacy status of the students, "Digital Literacy Scale" which has been developed by Ng in 2012, consisted of 17 items, and adapted to Turkish by Hamutoğlu, Güngören Uyanık and Erdoğan has been used. The scale has a 4-factor structure. These factors are named as attitude, technique, cognition and social. The assumption of normality has been examined and it has been found out that the data showed normal distribution characteristics (kurtosis and skewness coefficients ± 1). For this reason, data were tested using descriptive analyzes (mean and standard deviation) and t-test for independent groups with parametric analyzes using one-way analysis of variance (ANOVA). Significance level p is taken as p

Keywords