EBEVEYNLİK STRESİNİ YORDAMADA ANNELİK ALGISI VE EŞ DESTEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018- 71
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ebeveyn stresi, ebeveyn-çocuk etkileşiminin kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir değişken olmakla birlikte, eş ilişkisi ile de ilişkilidir. Aile dinamiği açısından önemli bir değişken olan ebeveyn stresinin belirleyicilerini tespit etmenin, özellikle uygulamada çözüm üretmek için kolaylık sağlayacağı söylenebilir. Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı, annelik algısı ve eş desteği değişkenlerinin ebeveyn stresini yordama gücünü belirlemektir. Araştırma 481 evli ve çocuk sahibi anne ile gerçekleştirilmiştir. Veriler annelerden, araştırmacılar tarafından oluşturulan online form aracılığıyla toplanmıştır. Ebeveyn stresini ölçmek için Özmen ve Özmen (2012) tarafından geliştirilen “Anne-Baba Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Annelik algısı değişkenini ölçmek için Seçer, Çeliköz ve Yaşa (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Anneliğe Yönelik Tutum Ölçeği-Anne Formu”, eş desteğini ölçmek için ise Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen “Eş Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında ölçeklerin her biri için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve sonuçlar rapor edilmiştir. Ölçeklerin her birinin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 20 ve AMOS 23 paket programları ile analiz edilmiştir. Araştırmada annelik algısı ve eş desteğinin ebeveynlik stresini yordayıcılığı regresyon analizi ile incelenmiştir. Elde edilen verilere göre annelik algısı ve eş desteği, ebeveynlik stresi puanlarındaki toplam varyansın %54’ünü açıklamaktadır. Araştırma bulguları alanyazın ışığında tartışılmış, uygulayıcılara ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Parental stress is associated with partner relationship, as well as a variable that significantly affects the quality of parent-child interaction. It can be said that determining the determinants of parental stress, which is an important variable in terms of family dynamics, will facilitate the solution in practice. From this point of view, the aim of this study is to determine the parental stress of the mother's perception and spouse support variables. The study was conducted with 481 married and child-bearing mothers. The data were collected from their mothers via an online form created by the researchers. The "Parent Stress Scale" developed by Özmen and Özmen (2012) was used to measure parental stress. To measure maternal perception variable, "Maternal Form for Mothers", which was adapted to Turkish by Seçer, Çeliköz and Yaşa (2008), "Spouse Support Scale" developed by Yıldırım (2004) was used to measure spousal support. Confirmatory factor analysis was performed for each of the scales in this research and the results were reported. The compliance values of each of the scales were found to be within acceptable limits. The obtained data were analyzed with SPSS 20 and AMOS 23 packet programs. Predictability of maternal perception and parental stress in peer support was examined by regression analysis in the study. According to the obtained data, maternal perception and spousal support account for 54% of total variance in parenting stress scores. The findings of the research were discussed in light of the literature, and proposals for applicants and future research were presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics