BELEDİYE KANUNLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMLER VE 6360 SAYILI KANUN’UN İRDELENMESİ

Author:

Number of pages: 273-285
Year-Number: 2019- 75

Abstract

Türkiye de büyükşehir belediyeciliği ile ilgili tüm düzenlemeler 1982 Anayasasına dayanmaktadır. Değişen dünya düzeni içerisinde kentlerinde her geçen gün ihtiyaçları artmakta ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmek adına büyükşehir belediyeciliğinde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerde dikkat çekenlerden biri de 6360 sayılı yasa olmuştur. Yasa içerdiği radikal maddeler ve kentlere büyükşehir olma yolunda sağladığı kolaylıklar göze çarpmaktadır. 2012 yılı Aralık ayında çıkarılan ve yerel yönetim mevzuatında önemli değişiklikler yapan 6360 sayılı Kanun özellikle belediyelerin ölçek konusundaki tartışmalarına yeni bir boyut katarak gündemde yerini almıştır. 2014 yerel seçimlerinden sonra uygulanmaya başlayan yeni büyükşehir modelinin, pratikte idarî, siyasî, sosyal ve kentsel etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle Türk yerel yönetim sistemi içinde büyükşehir yönetim sisteminin tarihi gelişimi üzerinde ana hatlarıyla durulacaktır. Daha sonra yeni büyükşehir sisteminde yasanın öngördüğü özellikler belirlenerek, kentlerin yasa ile nasıl değişeceği ve kentleri nelerin beklediğine dair bir irdeleme yapılıp mevcut durum ve doğacak avantaj ve dezavantajları ortaya konulacaktır.

Keywords

Abstract

Turkey also all arrangements associated with metropolitan municipality is based on the 1982 Constitution. Within the changing world order, the needs of the cities are increasing day by day and various regulations are being made in the metropolitan municipality in order to respond to these needs. One of the drawbacks of these regulations was the Law No. 6360. Radicals contained in the law and the facilities provided by the cities to become major cities are striking. Law No. 6360, issued in December 2012 and making significant changes in local government legislation, has taken its place on the agenda by adding a new dimension to the discussions of municipalities on scale. In practice, administrative, political, social and urban effects of the new metropolitan model, which started to be implemented after the 2014 local elections, have begun to be seen. In this study, primarily the historical development of the metropolitan management system within the Turkish local government system will be outlined. Then, by determining the characteristics of the new metropolitan city system, we will examine how the cities will change with the law and what the city expects, and the current situation and advantages and disadvantages will be revealed.

Keywords