BELEDİYE KANUNLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMLER VE 6360 SAYILI KANUN’UN İRDELENMESİ
CHANGES IN THE HISTORICAL PROCESS OF THE MUNICIPALITY LAW AND THE INVESTIGATION OF THE LAW NO 6360

Author : Duygu AKYOL
Number of pages : 273-285

Abstract

Türkiye de büyükşehir belediyeciliği ile ilgili tüm düzenlemeler 1982 Anayasasına dayanmaktadır. Değişen dünya düzeni içerisinde kentlerinde her geçen gün ihtiyaçları artmakta ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmek adına büyükşehir belediyeciliğinde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerde dikkat çekenlerden biri de 6360 sayılı yasa olmuştur. Yasa içerdiği radikal maddeler ve kentlere büyükşehir olma yolunda sağladığı kolaylıklar göze çarpmaktadır. 2012 yılı Aralık ayında çıkarılan ve yerel yönetim mevzuatında önemli değişiklikler yapan 6360 sayılı Kanun özellikle belediyelerin ölçek konusundaki tartışmalarına yeni bir boyut katarak gündemde yerini almıştır. 2014 yerel seçimlerinden sonra uygulanmaya başlayan yeni büyükşehir modelinin, pratikte idarî, siyasî, sosyal ve kentsel etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle Türk yerel yönetim sistemi içinde büyükşehir yönetim sisteminin tarihi gelişimi üzerinde ana hatlarıyla durulacaktır. Daha sonra yeni büyükşehir sisteminde yasanın öngördüğü özellikler belirlenerek, kentlerin yasa ile nasıl değişeceği ve kentleri nelerin beklediğine dair bir irdeleme yapılıp mevcut durum ve doğacak avantaj ve dezavantajları ortaya konulacaktır.

Keywords

Büyükşehir, Belediyecilik, 6360, Belediye Kanunu

Read: 1,572

Download: 524