SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 339-354
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Toplumsal yaşamda sosyal ilişkiler açısından aktif ve arkadaş çevresi geniş olan bireyler; günlerini daha etkin ve eğlenceli geçirebildikleri ve farklı faaliyetlerle kendilerini motive edebildikleri için, asosyal kişilere göre daha mutludurlar. Bu noktada yaşamımızın önemli unsurlarından biri haline gelmeye başlayan sosyal medya; bireylerin sosyalleşmesine, eğlenmesine, insanlarla iletişim kurmasına, kendisini ifade etmesine, yalnızlığını gidermesine, farklı faaliyetlerde bulunmasına ve sonuçta mutluolmasına imkân sağlayan bir araç konumundadır. İşte bu araştırma; Selçuk Üniversitesi’nde eğitimine devam eden öğrencilerin, sosyal medya kullanım alışkanlıklarıile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı araştırmada, 452 öğrenciden, yüz yüze görüşmeye dayalı anket uygulamasıylaveriler toplanmıştır. Araştırma bulguları; üniversite öğrencileri gibi toplumun genç kesiminin sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığına işaret etmektedir. Üniversite öğrencileri, bir oturumda yaklaşık 42 dakikalarını sosyal medya karşısında geçirmektedir. Araştırma sorularına cevap veren üniversite öğrencilerinin büyük kısmı, her gün düzenli sosyal medya kullandıklarını dile getirmektedir. Yine katılımcıların yaklaşık yüzde 84’ü, beş yıl ve daha uzun bir zamandır sosyal medya kullanmaktadırlar. Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü sosyal medya ağlarına bağlanma aracı olarak akıllı cep telefonlarını tercih etmektedirler. Araştırma sonucunda soysal medya kullanım tecrübesi ve sıklığı ile mutluluk düzeyi arasında pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Sosyal medya kullanım amaçları ile mutluluk düzeyi arasında da pozitif anlamlı ilişki bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Individuals who are active in terms of social relations in social life and who have a wide circle of friends; they are more happy than asocial people because they can spend their days more active and fun and motivate themselves with different activities. At this point, social media has begun to become one of the important elements of our life; It is a vehicle that enables individuals to socialize, have fun, communicate with people, express themselves, get lonely, have different activities, and be happy after all. Here is the research; Aims to reveal the relationship between social media usage habits and happiness levels of students who continue their education at Selçuk University. In the field survey method, data were collected from 452 students by face to face interviewing questionnaire. Research findings; like the university students, indicate that the younger segment of society uses social media intensively. University students spend about 42 minutes in a session against social media. Most university students responding to research questions say they use regular social media every day. About 84 percent of participants also use social media for a period of five years or more. Most of the researchers prefer mobile phone as a means of connecting to social networks. As a result of the research, there was a positive relationship between the level of social media usage and the level of happiness. There is also a positive relationship between social media usage and happiness level.

Keywords