ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGI DÜZEYİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 513-525
Year-Number: 2018- 69

Abstract

Geçmişle kıyaslandığında günümüz dünyasında daha fazla insan uluslararası düzeyde seyahat ediyor, farklı bir ülkede yaşıyor ve eğitim alıyor. Bireyler için yabancı bir ülkede eğitim görme ve yaşama deneyimi, kendi ülkelerindeki hayata kıyasla alışkın olmadıkları bir çevreden dolayı, hem zihinsel hem de duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Kişiler iletişim konusunda yüksek bir kaygı yaşarlarsa başkalarıyla iletişimden kaçınma veya geri çekilme eğilimi gösterirler. Uluslararası öğrenciler, sadece küreselleşmiş dünyayı anlamaya katkısı için değil, getirdikleri ekonomik faydalar gibi daha pratik nedenlerden ötürü yüksek öğrenimde çok değerlidir. İşte bu çalışmada Neuliep ve McCroskey (1997) tarafından geliştirilen Kültürlerarası İletişim Kaygı Ölçeği kullanılarak, kültürlerarası iletişim kaygı düzeyi Selçuk Üniversitesinde eğitim gören Türk ve yabancı öğrenciler örneğinde incelenmiştir. Yöntem olarak saha araştırmasının kullanıldığı araştırmada 436 öğrenciye yüz yüze anket uygulanmıştır. Çalışmada, Selçuk Üniversitesinde eğitim gören Türk ve yabancı öğrencilerin farklı kültür ortamına girdiklerinde iletişim kaygısı taşıyıp taşımadığı, Neuliep ve McCrosky’nin 5’li likert tipinde hazırladığı ve 14 farklı ifadeden oluşan Kültürlerarası İletişim Kaygısı Ölçeğine verilen yanıtlarla belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, belli değişkenler doğrultusunda kültürlerarası iletişim kaygı düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı da analiz edilmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre, Neuliep ve McCrosky’nin ölçeğindeki gibi iki faktör grubunun ortaya çıktığı saptanmıştır. Faktör grubunun yedisi negatif yedisinin de pozitif ifadelerden oluştuğu görülmüştür. Araştırma sonuçları; katılımcıların kültürlerarası iletişim kaygı puanının, orta düzeyin biraz üzerinde olduğuna işaret etmektedir. Yine farklı ülkelere mensup arkadaşa sahip olan öğrencilerin sahip olmayan öğrencilere nazaran daha düşük iletişim kaygılarının olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Compared to the past, more and more people are traveling internationally, living and studying in a different country. For these individuals, the experience of living and training in a foreign country can be both mentally and emotionally challenging because of the landscape they are not accustomed to compared to the life in their own countries. If individuals are highly concerned about communication, they tend to avoid or withdraw from communication with others. International students are very valuable in higher education, not only for their contribution to an understanding of this globalized world, but for more practical reasons such asthe economic benefits they bring. In this study, using the Intercultural Communication Apprehension Scale developed by Neuliep and McCroskey (1997); The level of intercultural communication. apprehension is examined in the case of Turkish and foreign students studying at Selçuk University. Method used in the study was field survey that conducted a face to face poll to 436 students. In the study, it was tried to determine whether Turkish and foreign students studying at Selçuk University carry communication apprehension when they enter a different culture environment, Neuliep and McCrosky's 5-point likert type and 14 different expressions of Intercultural Communication Apprehension Scale. In addition, it has been analyzed whether the level of intercultural communication apprehension varies according to certain variables. According to the results of the factor analysis, two factor groups such as Neuliep and McCrosky's scale have emerged. Seven of the factor group and seven of the negative group were found to be positive. Research results; participants point out that the intercultural communication anxiety score is slightly above the middle level. It also showed that the students with friends from different countries had lower communication concerns than those who did not.

Keywords