BİR DEVRİMİNİN FETAL ÖLÜMÜNE İLİŞKİN OTOPSİ RAPORU: MEHÂ HASEN’İN UMTİ SABÂHAN EYYETUHE’L-HARB ROMANI
AUTOPSY REPORT ON THE FETAL DEATH OF A REVOLUTION: MEHÂ HASEN'S OMTI SABAHAN EYYETUHE'L-HARB NOVEL

Author : Adnan ARSLAN
Number of pages : 531-545

Abstract

2011 yılında Suriye’nin Der’a ilinde, duvarlara Suriye rejimi aleyhine yazılar yazan çocukların karakolda alıkonulup işkenceye maruz bırakılmasına tepki olarak, Hama’da başlayıp akabinde diğer Suriye illerine sıçrayan halk gösterileri, birkaç ay içerisinde kanlı bir iç savaşa dönüşmüştür. O tarihten günümüze kadar on binlerce sivilin ölümüne ve milyonlarca insanın yurtlarını terk etmesine neden olan bu iç savaşın, siyasi ve askeri sonuçları hakkında pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Ancak yaşanan iç savaşın sonuçları sadece siyasi ve askeri olmakla sınırlı değildir. İç savaşın; milyonlarca Suriyelinin savaş ortamından uzaklaşarak Suriye içinde güvenli bölgelere ya da Suriye dışında komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmaları sonucu entegrasyon sorunu ile karşı karşıya kalması, aynı aile üyelerinin çatışan kesimler arasında farklı tarafı tutmalarından dolayı aile içi anlaşmazlıklar yaşanması ve bazı Suriyelilerin başta rejim karşıtı hareketlere taraf olup daha sonra muhaliflerin tavırlarından rahatsız olarak hiçbir tarafa destek vermeyip güven bunalımı yaşayan bir kesimin ortaya çıkması gibi birçok sosyal sonucu olmuştur. Bu çalışma, Suriyeli roman yazarı Mehâ Hasen’in Umti sabâhan eyyetuhe’l-harb romanında yansıtılan bu sosyal sorunları ve devrimin başarısız oluşundaki arka planı ele alacaktır. Girişte Suriye iç savaşının dünden bugüne nasıl başlayıp ve geliştiğine dair bilgi verilecektir. Birinci bölümde Mehâ Hasen’in hayatı ve romancılığına değinilecektir. İkinci bölümde ise, Umti sabâhan romanında, Suriye’de yaşanan iç savaşın yol açtığı sosyal sorunlar ve devrimin akamete uğramasındaki etkenler başlıklar halinde ele alınacaktır.

Keywords

Modern Arap Romanı, Suriye Romanı, Suriye İç Savaşı, Mehâ Hasen

Read: 684

Download: 212