TİRE KENT MÜZESİNİN KÜLTÜREL MİRASI KORUMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 249-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür; toplumların sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı, maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamı; insan faaliyetinin toplumsal olarak aktarılan yönlerinin bütünü olarak açıklanmaktadır. Kültürel miras ise bir ülke veya bölgenin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler veren, somut ve soyut her türlü taşınır veya taşınmaz varlıklardır. Kent müzeleri; kenti oluşturan kimlikleri, kentin etnik, kültürel, sosyal ve sanatsal bileşenlerini irdeler. Bunların yanı sıra, kentin tarihsel dönüm noktalarını, kentin konumunu ve çevresi ile olan ilişkilerini, gelişim ve değişim temelinde yaşam biçimlerini öncelikli olarak konu alan yapılardır. Aslında geçmiş ile birlikte geleceğin ele alındığı eser temelli değil de kuşaktan kuşağa anlatım temeli olan yapılardır. Kısacası kent müzeleri maddi kültür ögelerinden çok bu ögelerin kültürdeki yeri ve önemine dikkat çekerler. Bir kenti kent yapan en büyük özellik bünyesinde barındırdığı, kentin geçmişinden günümüze taşıdığı tüm serüvenlere şahitlik yapmış olan değerlerine sahip çıkmasıdır. Kent müzelerinin görev ve sorumlulukları arasında silikleşen kent belleğinin hatırlatılması gelmektedir. Bu çalışmada kent müzeciliğinin güzel bir örneği olan Tire Kent Müzesi’nin tanıtımı yapılarak, Tire Kent Müzesinin sadece folklorik ve etnografik malzemelerin sergilenmesi ile yetinilmeyip aynı zamanda kültürel miras niteliği taşıyan geleneksel mesleklerin günümüze ulaştırılıp, yaşatılmasını ve gelecek nesillerin faydalanmasını sağlamak için yapmış oldukları çabalardan bahsedilmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışı ışığında amaca ulaşmada gerekli olan verileri elde etmek için alan araştırması yapılmış, gözlem ve söyleşi teknikleri kullanılarak gerekli bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca literatür taraması yapılarak bu çalışmanın bilimsel bir tabana oturtulması sağlanmıştır. Tire Kent Müzesi’nde yaşatılmaya çalışılan geleneksel meslekler tarafımızdan fotoğraflanarak belgelenmiştir.

Keywords

Abstract

Culture is defined as a whole of tangible and intangible products that communities pass on socially from generation to generation, as a collection of symbolic and learnt products or traits; the complete traits of human activities socially conveyed. However, cultural heritage is all sorts of concrete or abstract mobile or immobile entities which inform about the history and culture of a country or region. City museums examine the identies forming the city, the city's ethnic, cultural and artistic components.Besides , they are the buldings which primarily study the way of living, the city's historical turning points, its location and relations with its neighbours on the basis of changing and developing. In fact, they are the buildings based on the narration from generation to generation, not the ones based on the works which examine the past with the future together. In short, they draw attention to the importance and place of the material cultural elements in culture rather than the material cultural elements themselves. The most important trait making a city a city is the protection of its values that have witnessed all the adventures the city has brought from the past to to the present day. Among the duties and responsibilies of the city museums is the reminding of vanishing city memory. In this study, Tire Museum, a beautiful example of city museums, will be promoted, not only being contented with the exhibition of folkloric and ethnographic stuffs of Tire Museum, but the efforts of introducing traditional occupation bearing cultural legacy quality to our day, sustaining them and making the future generations benefitting from them will also be mentioned. Field studies have been conducted in order to acquire the data required for the realisation of this study and necessary information has been obtained by using observation and interview techniques in the light of method understanding.In addition, literature scanning has been fulfilled and this study has been depended on scientific basis. The traditional occupation which are tried to be introduced at Tire Museum have been photoghraphed and documented by us.

Keywords