ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018- 73
Number of pages: 465-482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, alt ve üst sosyo-ekonomik düzeye sahip çocukların problem çözme becerilerinin incelenmesi amaçlanmış, alt ve üst sosyo ekonomik düzeyde (SED) bulunan çocukların cinsiyetinin, kardeş sayısının, anne baba öğrenim düzeyinin ve anne baba yaşının problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara ili Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan, beşinci sınıfa devam eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 285 çocuk oluşturmuştur. Bu araştırmanın amacına uygun veriler elde edilebilmesi için nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu”, çocukların problem çözme becerilerini ölçmek için Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Kardaş, Anagün ve Yalçınoğlu (2014) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde, alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların problem çözme becerilerine bazı değişkenlerin etkisini belirlemek için Çift Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, sosyo ekonomik düzeyin çocukların problem çözme becerilerine yönelik puanları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Buna göre alt sosyoekonomik düzeye sahip çocukların üst sosyoekonomik düzeye sahip çocuklardan daha yüksek problem çözme becerilerine sahip olduğunu ortaya çıkmıştır. Okuduğu okulun, cinsiyetin, kardeş sayısının, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi ve anne yaş değişkenlerinin farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to determine problem solving skills of children with lower and higher socio-economic level. Also, the impact of gender, the number of siblings, the level of parental education and the age of parents on problem solving skills with higher and lower socioeconomic levels is determined. Children problem solving skills at lower and higher socioeconomic levels The study group of the research depends on 285 children (who continues to the fifth grade of schools that are linked with Ministry of Education located in Çankaya and Mamak district which agreed to participate voluntarily in this study. General screening model, one of quantitative research methods was used to obtain data which is closely related with the aim of the research. As a data collection instrument, developed by the researcher "General Information Form”, to measure problem-solving skills "Problem Solving Inventory" which is developed by Heppner and Peterson (1982) and the reliability and validity study was done by Kardas, Anagün and Yalçınoğlu (2014) are used. In the statistical evaluation of the data, two-way ANOVA was used to determine the effect of some variables on the problem solving skills of the children at lower and upper socioeconomic level. As a result of the research, it was determined that socioeconomic level is effective in problem solving skills. Thus, children with lower socioeconomic status have higher problem solving skills than children with higher socioeconomic status. It was determined that school, gender, number of siblings, mother education level, father education level and mother age variables did not make any difference.

Keywords