BEŞİNCİ SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİ BOYUTLARINA GÖRE ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE CURRICULUM LEARNING OUTCOME OF THE FIFTH GRADE SOCIAL STUDIES BY THE RENEWED BLOOM TAXONOMY DIMENSIONS

Author : Turan KAÇAR -- Zafer ÇAKMAK - Birol BULUT
Number of pages : 145-156

Abstract

Ülkemizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yeni beşinci sınıf sosyal bilgiler öğretim programı (SBÖP) uygulanmıştır. Bu çalışma ülkemizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulamaya başlayan beşinci sınıf sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları (SBÖPK)’nı yenilenmiş Bloom taksonomi boyutlarına göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bloom taksonomisi 2001 yılında yenilenmiştir. Yenilenmiş Bloom taksonomisinin altı bilişsel boyutu vardır. Yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyutlarında; üç üst düzey düşünme (Yaratma, Değerlendirme ve Çözümleme) ve üç alt düzey düşünme (Hatırlama, Anlama ve Uygulama) boyutu bulunmaktadır. Yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilgi boyutu ise dört boyuttan (Olgusal, Kavramsal, İşlemsel ve Üstbilişsel) oluşmaktadır. Bu çalışma nitel bir araştırma olarak yürütülmüştür. Veri toplamada nitel araştırmalar için uygun olan doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın kuramsal evrenini yenilenmiş Bloom taksonomisinin boyutları ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında beşinci sınıflarda uygulanan SBÖPK oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı beşinci sınıf sosyal bilgiler öğretim programında belirlenen kazanımlar ve yenilenmiş Bloom taksonomi boyutları oluşturmuştur. Araştırmacılar öncelikle beşinci sınıf SBÖPK’yi yenilenmiş Bloom taksonomi boyutlarına göre sınıflandırarak boyutlarına ayırmıştır. Çalışmanın geçerliği ve güvenirliğinin sağlanması için araştırmacılar tarafından sınıflandırılan kazanımların ve yenilenmiş Bloom taksonomi boyutlarının incelenmesi için iki sosyal bilgiler alan uzmanı ve iki öğretim programı alan uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. Alan uzmanlarından elde edilen bilgiler ve öneriler doğrultusunda SBÖPK’nin yenilenmiş Bloom taksonomisinin boyutlarına ilişkin gerekli sınıflandırmalar ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında toplanan nitel veriler, “betimsel analiz” yöntemine göre analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde yedi öğrenme alanı ve toplam 33 adet kazanım bulunmaktadır. 33 kazanımın 25’i olgusal bilgi boyutunda yer alırken 8 kazanım ise kavramsal bilgi boyutunda yer almaktadır. İşlemsel ve üstbilişsel bilgi boyutunda ise kazanım yer almamaktadır. Sonuç olarak beşinci sınıf SBÖPK yenilenmiş Bloom taksonomisinin boyutlarına göre değerlendirildiğinde toplam 33 kazanımdan dokuz kazanım üst düzey düşünme boyutlarına sahipken 24 kazanım ise daha alt düzey düşünme boyutlarına sahiptir.

Keywords

Bloom, Kazanım, Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler, Yenilenmiş Bloom Taksonomi Boyutları

Read: 1,531

Download: 559