DEMOKRATİK YÖNETİM GELENEĞİNDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE’DE BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞİN GEREKÇELERİ
GOVERNMENTAL SYSTEMS IN DEMOCRATIC GOVERNANCE TRADITION AND REASONS FOR TRANSITION TO PRESIDENTIAL SYSTEM IN TURKEY

Author : Selim ÇIN
Number of pages : 485-502

Abstract

Bu çalışmanın konusu demokratik yönetim geleneğinde uygulanan hükümet sistemleridir. Modernite sonrası insan aklının ortaya koyabildiği en adil yönetim yaklaşımının demokratik yönetimler olduğu düşüncesi akademik çalışmaları da demokratik yönetim geleneğine yoğunlaştırmıştır. Demokrasiye olan bu yaklaşım, aynı zamanda demokrasinin yönetim alanı açısından meşruiyet unsurunun temel dayanak noktası haline gelmesini sağlamıştır. Bu sebeple demokrasi dışındaki çeşitli yönetim anlayışları direkt olarak anti-demokratik ve modern dönemin siyasal konjonktürü açısından meşruiyetten yoksun olarak kabul edilmeye başlamıştır. Nitekim bu çalışmanın kapsamı da sadece demokratik yönetim gelenekleri ile sınırlandırılacak, çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan anti-demokratik yönetim sistemleri çalışmanın kapsamı dışında tutulacaktır. Temelde yönetim sürecinde halkın söz sahibi olması ve halkın iradesi ve tercihleri ile yönetim kadrolarının belirlenmesine dayanan demokrasi, bu yönetim anlayışı mahfuz tutularak, devleti oluşturan yasama, yürütme ve yargı gibi erklerin birbiri ile olan ilişkilerine göre farklı sistemleri de beraberinde getirmiştir. Demokratik yönetim sistemlerinin kendi içlerinde sahip olduğu farklılıklar demokratik yönetim yaklaşımında parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi gibi farklı hükümet sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çalışmada günümüz siyasal konjonktüründe uygulanan demokratik yönetim gelenekleri ekseninde parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemlerinin özellikleri ve farklılıkları ele alınarak Türkiye’de 2018 yılında uygulanmaya başlanan başkanlık sistemi esaslı Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi’ne geçiş için öne çıkan gerekçeler aktarılacaktır. Fakat çalışmanın kapsamının sınırlandırılması gereği bu yeni sistem teknik olarak analiz edilmeyecektir.

Keywords

Demokrasi, Demokratik Yönetim Sistemleri, Başkanlık Sistemi, Yarı Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem

Read: 727

Download: 247