AMERİCAN HİSTORY X FİLMİNİN ALIMLAMA ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 461-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma farklı demografik özelliklere sahip kişilerin medya mesajlarını nasıl algıladıkları ve bu mesajları nasıl okuduklarını tespit etmek amacıyla hazırlandı. Bu anlamda çalışma bir izleyici araştırması olarak tasarlandı. Çalışmanın temeli özellikle İngiliz Kültürel Çalışmaları içerisinde farklı bir boyut kazanan okuyucu-izleyici araştırmalarına dayanmaktadır. İngiliz Kültürel Çalışmalarının öncülerinden olan Stuart Hall’un kodlama kodaçımı modeli bu çalışmanın dayanağını oluşturmaktadır. Hall her okuyucu ya da izleyicinin medya mesajlarına karşı farklı bir okuma gerçekleştireceğini savunur. Bu anlamda Hall üç ayrı okuma (Egemen, Muhalif ve Müzakereci) ortaya koyar. Okuyucu ya da izleyici kendi özelliklerine, içinde yetiştiği kültüre, dünya görüşüne vb. etkenlere ve o olaya bakışına göre medya mesajlarına okuma gerçekleştirir. Yani bu görüş izleyici ya da okuyucuyu aktif olarak konumlandırmaktadır. Bu çalışma 1998 Amerikan yapımı “American History X” filminin izleyiciler tarafından nasıl alımlandığını incelemek amacıyla tasarlandı. Çalışma kapsamında seçilen 20 kişiye önce film izletildi ve daha sonra derinlemesine mülakat tekniği uygulanarak görüşme yapıldı. Çalışmada örneklem oluşturulurken siyasal görüşleri farklı olan kişilerin seçilmesine özen gösterildi. Film ırkçı bir genç üzerinden genel olarak ırkçılığı anlatan bir filmi olması dolayısıyla çalışma nefret suçları bağlamında gerçekleştirildi. Buna bağlı olarak farklı siyasal görüşlere sahip kişiler çalışmanın örneklemine seçildi. Farklı siyasal görüşler doğrultusunda ırkçılığa bakış ve filmde verilen mesajların okumasının farklılığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was designed to determine how people with different demographic characteristics perceive and read media messages. In this sense, the study was designed as an audience survey. Based on the work of the audience, especially those who have gained a different dimension within the British Cultural Studies, are based on the audience research. Stuart Hall's coding codec model, one of the pioneers of British Cultural Studies, is the basis of this work. Hall argues that every reader or viewer will perform a different reading against the media messages. In this sense, Hall reveals three separate reading (Dominant, Dissent and Negotiator). The reader or viewer has to know about his / her characteristics, the culture, world view etc. it performs reading on the media messages according to the factors and the way it looks. In other words, this view actively positions the viewer or reader. This study was designed to examine how the 1998 American-made "American History X" film was received by audiences. During the study, 20 selected films were screened and then interviewed by in-depth interview technique. While creating a sample in the study, care was taken to select people whose political views differed. Since the film is a film about racism in general through a racist teen, the study was conducted in the context of hate crimes. Accordingly, people with different political views were selected as the sample of the study. In terms of different political opinions, the difference between the view of racism and the reading of the messages given in the film has been determined.

Keywords