AMERİCAN HİSTORY X FİLMİNİN ALIMLAMA ANALİZİ
AMERICAN HISTORY X MOVIE’S RECEPTION ANALYSIS

Author : Bünyamin UZUN -- Enes BALOĞLU
Number of pages : 461-472

Abstract

Bu çalışma farklı demografik özelliklere sahip kişilerin medya mesajlarını nasıl algıladıkları ve bu mesajları nasıl okuduklarını tespit etmek amacıyla hazırlandı. Bu anlamda çalışma bir izleyici araştırması olarak tasarlandı. Çalışmanın temeli özellikle İngiliz Kültürel Çalışmaları içerisinde farklı bir boyut kazanan okuyucu-izleyici araştırmalarına dayanmaktadır. İngiliz Kültürel Çalışmalarının öncülerinden olan Stuart Hall’un kodlama kodaçımı modeli bu çalışmanın dayanağını oluşturmaktadır. Hall her okuyucu ya da izleyicinin medya mesajlarına karşı farklı bir okuma gerçekleştireceğini savunur. Bu anlamda Hall üç ayrı okuma (Egemen, Muhalif ve Müzakereci) ortaya koyar. Okuyucu ya da izleyici kendi özelliklerine, içinde yetiştiği kültüre, dünya görüşüne vb. etkenlere ve o olaya bakışına göre medya mesajlarına okuma gerçekleştirir. Yani bu görüş izleyici ya da okuyucuyu aktif olarak konumlandırmaktadır. Bu çalışma 1998 Amerikan yapımı “American History X” filminin izleyiciler tarafından nasıl alımlandığını incelemek amacıyla tasarlandı. Çalışma kapsamında seçilen 20 kişiye önce film izletildi ve daha sonra derinlemesine mülakat tekniği uygulanarak görüşme yapıldı. Çalışmada örneklem oluşturulurken siyasal görüşleri farklı olan kişilerin seçilmesine özen gösterildi. Film ırkçı bir genç üzerinden genel olarak ırkçılığı anlatan bir filmi olması dolayısıyla çalışma nefret suçları bağlamında gerçekleştirildi. Buna bağlı olarak farklı siyasal görüşlere sahip kişiler çalışmanın örneklemine seçildi. Farklı siyasal görüşler doğrultusunda ırkçılığa bakış ve filmde verilen mesajların okumasının farklılığı tespit edilmiştir.

Keywords

Kodlama, Kodaçımı, Medya, Alımlama, American History X

Read: 875

Download: 396