TURİZMİN GELENEKSEL BODRUM KONUT YAPISI VE KENT SAKİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECTS OF TOURISM ON TRADITIONAL HOUSING OF BODRUM AND INHABITANTS

Author : Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY
Number of pages : 299-310

Abstract

Bir kentin konut yapısı, algısı, çevreyle ilişkisi, sunduğu yaşam standartları ve insan üzerindeki etkileri birbiriyle yakından ilişkilidir. Çalışmanın amacı geleneksel konut yapısına değinmek, turizmin konut yapısı ve kullanıcı üzerindeki etkisini anlamaktır. Bu çalışmada, coğrafi özellikleri ve kültürel değerleri kadar konut tipolojisi ile de turizm merkezi olan Bodrum ele alınmaktadır. Bodrum geleneksel konut yapısı örneklerle aktarılmakta, turizmin etkileriyle nasıl bir değişime uğradığı ve bu değişimin ne gibi problemleri ortaya çıkarabileceği irdelenmektedir. Genel olarak turizm kentlerinde yaşanan olumsuzluklara örneklerle yer verilmektedir. Çalışmada turizmin sürekli yaşayan kent sakinleri üzerinde yarattığı Bodrum algısını tespit etmek için sözlü görüşmeler yapılmıştır. Yapılan sözlü görüşmelerle bir turizm kentinin konut ve kullanıcı üzerindeki olumsuz etkilerini irdelemek ve anlamak hedeflenmektedir. Turizm, kentteki ekonomik gelir kaynaklarında oluşturduğu değişimler ile mekan kimliğinde de yapısal değişikliklere neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar ve sözlü görüşmeler ışığında turizmin etkisi olan nüfus yoğunluğunun yapılı çevredeki yansıması, kent ve konut yapısı üzerindeki etkisi ve turizm ile çevrede gerçekleşen değişikliklerin insan üzerinde olumsuz etkileri olabildiği gözlemlenmiştir. Sadece deniz turizmi ile değil aynı zamanda geleneksel kent ve konut dokusu ile de turistlerin ilgi odağı olan Bodrum gibi kentlerde geleneksel dokunun korunması önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar ve saha çalışmaları ile literatüre katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bu süreci anlamak ve sorunları netleştirmek tasarımcılara fayda sağlayacaktır.

Keywords

Bodrum, Geleneksel Konut, Turizm, Kent Sakinleri, Mekan Konforu

Read: 766

Download: 258