OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖZYETERLİK ALGILARI İLE ONLARIN YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2018- 70
Number of pages: 93-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her örgüt gibi eğitim örgütleri de roller sistemidir. Kuşkusuz örgütte en önemli rol yöneticilerin rolleridir. Çalışanların yeterlikleri onların beklenen rolleri göstermeleri için önem taşımaktadır. Öz-yeterlik bireylerin kendilerine ait yeti ve yeteneklere ilişkin algı düzeyi olarak tanımlanabilir. Okul müdürleri görevlerinde başarılı olabilmek için gerekli yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. Okul müdürlerinin görevlerinde başarılı olmalarında özyeterliklerinin yanında gösterdikleri yönetim biçim ve tarzları da etkili olmaktadır. Bu araştırma okul müdürlerinin öz yeterlilik algılarının onların yönetim tarzına etkisini saptanmaya çalışmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Bu araştırmanın çalışma evrenini, Şanlıurfa il genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 2203 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 250 okul müdürü oluşturmuştur. Araştırmada olasılıksız örnekleme yöntemlerinden uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2016) tarafından geliştirilen “Algılanan müdür yönetim tarzı ölçeği” ile okul yöneticilerinin özyeterliliklerine ilişkin algılarını belirlemek için Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından uyarlanan “Genel Özyeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları okul müdürlerinin öz yeterliliklerine ilişkin algılarının olumlu ve yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmamızda, okul müdürlerinin genel öz yeterlik boyutlarından başlama boyutuna ilişkin yeterlik algıları daha yüksek iken, sürdürme çabası ve yılmama boyutlarına ilişkin algıları daha en düşük düzeydedir. Araştırmada müdürlerin işbirlikçi yönetim tarzlarını benimsedikleri ortaya çıkmıştır

Keywords

Abstract

Like every organization, educational organizations are also the system of roles. Certainly, the most important role in the organization is principal's role. The competencies of employees are important for them to exhibit the expected behaviors. Self-efficacy can be defined as individual's level of perception on their own capabilities and skills. School principals must have the necessary competences to be successful in the their duties. For school principals to be successful in their duties, the administration forms and styles they exhibit, as well as their self-efficacy, are influential. The aim of the study is to determine the relationship between school principals' perceptions of self-efficacy and their administration styles. The relational screening model is used in this study. 2203 school principals working in kindergarten, primary schools, secondary schools and high schools in Şanlıurfa province constituted the population of this study. 250 principals of school created the sample of the study. The convenience sampling method, one of non-random sampling methods, was used. In the study, the data related school administrators' administration styles were collected using the "perceived school principal administration styles scale" developed by Üstüner (2016) and the General Self-Efficacy Scale adapted by Yıldırım and İlhan (2010) was used to determine school administrators' perceptions of self-efficacy. Research results show that school principals' perceptions of self-efficacy are positive and high. In the study, school principals' self-efficacy perceptions of initiative dimension, one of general self-efficacy dimensions, were higher; their perceptions of resilience and perseverance dimensions were at the lowest level. In the study, it was found that school principals adopted the cooperative administration style

Keywords