OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖZYETERLİK ALGILARI İLE ONLARIN YÖNETİM TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS' PERCEPTIONS OF SELF-EFFICACY AND THEIR ADMINISTRATION STYLES

Author : İ.Bakır ARABACI -- Ayşe GÜLPINAR
Number of pages : 93-102

Abstract

Her örgüt gibi eğitim örgütleri de roller sistemidir. Kuşkusuz örgütte en önemli rol yöneticilerin rolleridir. Çalışanların yeterlikleri onların beklenen rolleri göstermeleri için önem taşımaktadır. Öz-yeterlik bireylerin kendilerine ait yeti ve yeteneklere ilişkin algı düzeyi olarak tanımlanabilir. Okul müdürleri görevlerinde başarılı olabilmek için gerekli yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir. Okul müdürlerinin görevlerinde başarılı olmalarında özyeterliklerinin yanında gösterdikleri yönetim biçim ve tarzları da etkili olmaktadır. Bu araştırma okul müdürlerinin öz yeterlilik algılarının onların yönetim tarzına etkisini saptanmaya çalışmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Bu araştırmanın çalışma evrenini, Şanlıurfa il genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 2203 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 250 okul müdürü oluşturmuştur. Araştırmada olasılıksız örnekleme yöntemlerinden uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2016) tarafından geliştirilen “Algılanan müdür yönetim tarzı ölçeği” ile okul yöneticilerinin özyeterliliklerine ilişkin algılarını belirlemek için Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından uyarlanan “Genel Özyeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları okul müdürlerinin öz yeterliliklerine ilişkin algılarının olumlu ve yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmamızda, okul müdürlerinin genel öz yeterlik boyutlarından başlama boyutuna ilişkin yeterlik algıları daha yüksek iken, sürdürme çabası ve yılmama boyutlarına ilişkin algıları daha en düşük düzeydedir. Araştırmada müdürlerin işbirlikçi yönetim tarzlarını benimsedikleri ortaya çıkmıştır

Keywords

Okul Müdürleri, Algı, Yeterlik, Öz Yeterlik, Yönetim Tarzı

Read: 1,314

Download: 467