KÖRÜKLÜ ÇİZME USTASI MEHMET ÇİYANCI VE KÖRÜKLÜ ÇİZME ÜRETİMİ

Author:

Number of pages: 231-247
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Kültür bir topluma ait yaşam biçimidir. Toplum ve medeniyetler gelenek, görenek ve kültürel yaşam biçimleri ile hayat bulur ve günlük yaşam içerisinde kendine yer edinir. Körüklü çizme üretimi Türk kültüründe geçmişten günümüze varlığını sürdürmüştür. Körüklü çizme konusunda farklı disiplinler arasında oldukça az sayıda çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde ilerleyen teknoloji, üretim tekniklerindeki değişiklikler, bu alandaki ihtiyaç farklılıkları ve yeterli tanıtımların yapılmaması geleneksel mesleklerin kaybolmasına neden olmaktadır. Ülkemizde körüklü çizme ihtiyacının karşılandığı ve oldukça az sayıdaki atölyelerden biri Denizli-Tavas İlçesinde faaliyet gösteren Mehmet Çiyancı ustanın körüklü çizme atölyesidir. Bu atölye Denizli’de körüklü çizme üretimini aktif olarak gerçekleştiren tek atölyedir. Körüklü çizme üretimi kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler arasında bulunmaktadır. Bu yüzden körüklü çizme üretimi yapan ustaların ve bu ustalara ait körüklü çizme üretimlerinin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması ve sürdürebilirliğine katkı sağlanması bu çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Denizli-Tavas İlçesinde yapılan alan araştırması neticesinde yaşamına Tavas’ta devam eden ve geleneksel bir meslek olarak körüklü çizme üretimini gerçekleştiren Mehmet Çiyancı usta, çalışmaları ve körüklü çizme üretim aşamaları ele alınmıştır. Ayrıca körüklü çizme üretiminin günümüzdeki durumu, üretilen çizmeler, körüklü çizme atölyesi, üretimde kullanılan malzemeler ile teknikler ayrıntılı olarak incelenmiş ve tanıtımları yapılmıştır. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışı ışığında amaca ulaşmada gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem, kaynak kişi görüşmesi ve literatür taraması yapılmıştır. Körüklü çizme üretiminin Denizli’deki tek temsilcisi olan Mehmet Çiyancı usta, atölyesi ve körüklü çizme üretim aşamaları tarafımızdan fotoğraflanarak belgelenmiştir.

Keywords

Abstract

Culture is life style belong to a society. Society and civilizations are find life with tradition,custom and way of lifes addition to in daily life reserves place it. Accordion boot production has continued between Turkish cultural assets the of existence from past to present. In this field is made studies quite a little number among different disciplines. Traditional professions is causing disappear that in this field need differences and not enough made advertisement, in production technics changes and advancing technology at prensent time. Mehmet Çiyancı's is workshop accordion boot which be adequate our country accordion boot and quite a little number workshop where activity in Denizli-Tavas. This workshop is only actively production accordion boot in the Denizli city. The accordion boot production to be founded between traditional professions almost extinct. In this study among aim that make prodaction accordion boot masters' and they belong to work of arts introduce the next generation,transfer and provide with continuity. In this study that is handled production stages accordion boot as a result of field research in Denizli-Tavas that is continued as a traditional profession production accordion boot by Mehmet Çiyancı master at Tavas. In addition have been introduced of accordion boot, prodaction at the present situation it,boots, workshop, used materials and with techniques in detail. This study to be for that is made field research, observation, source interview and literature search which under methodology light for the purpose of reaching necessary tools. Accordion boot production have been documented by our that him workshop and production stages it take photo sole repesentative in Denizli.

Keywords