FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-Number: 76
Number of pages: 365-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan, yaşamsal faaliyetlerine devam ederken çevreyle etkileşim halindedir. Bu faaliyetlerin çevreye olan bir takım olumsuz etkileri vardır. Çevre kirliliği bu olumsuz etkilerin en önemlisidir. Ulusal literatür incelendiğinde çevre kirliliğinin arttığı ve sınırlı olan kaynaklarımızın bitme durumuna geldiği görülmektedir. Artan çevre kirliliğine önlem olarak geri dönüşüm kavramı ve bireylerin bilgileri önem kazanmıştır. Bireylere bilgiyi kazandıracak olan da öğretmenlerdir. Bu nedenle fen bilgisi öğretmenlerinin konu hakkındaki görüşleri belirlenecektir. Betimsel tarama yöntemine göre gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket formundan faydalanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Giresun ilindeki 55 fen bilgisi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmadan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, öğretmenlerin geri dönüşüm hakkındaki görüşleri tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler incelenerek öğretmenlerin geri dönüşüm hakkındaki bilgilerinin yeterli düzeyde olduğu ancak geri dönüşüm için yeterli sorumluluğu almadıkları görülmüştür. İnsan, yaşamsal faaliyetlerine devam ederken çevreyle etkileşim halindedir. Bu faaliyetlerin çevreye olan bir takım olumsuz etkileri vardır. Çevre kirliliği bu olumsuz etkilerin en önemlisidir. Ulusal literatür incelendiğinde çevre kirliliğinin arttığı ve sınırlı olan kaynaklarımızın bitme durumuna geldiği görülmektedir. Artan çevre kirliliğine önlem olarak geri dönüşüm kavramı ve bireylerin bilgileri önem kazanmıştır. Bireylere bilgiyi kazandıracak olan da öğretmenlerdir. Bu nedenle fen bilgisi öğretmenlerinin konu hakkındaki görüşleri belirlenecektir. Betimsel tarama yöntemine göre gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu anket formundan faydalanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Giresun ilindeki 55 fen bilgisi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmadan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, öğretmenlerin geri dönüşüm hakkındaki görüşleri tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler incelenerek öğretmenlerin geri dönüşüm hakkındaki bilgilerinin yeterli düzeyde olduğu ancak geri dönüşüm için yeterli sorumluluğu almadıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

Human, while continuing its vital activities interacts with the environment. These activities have negative effects on the environment. Environmental pollution is the most important of these adverse effects. According to the national literature, environmental pollution has increased, limited resources are almost exhibited. As measure against increasing environmental pollution, the concept of recycling and people's information has become important. So, in this study, the opinions of science teachers will be asked about recycling. In this study, a survey was conducted. The study was conducted according to the descriptive method. 55 science teachers participated in the survey in 2016-2017 educational year in Giresun City. Theese surveys evaluated by content analysis method. At the end of the review, teachers' views on recycling presented in tabular form. By examining the data obtained, it was found that teachers' information about recycling was sufficient but they did not take sufficient responsibility for recycling.

Keywords