OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDAKİ SANAT MERKEZLERİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 137-152
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Sanat kişinin duygularını, düşüncelerini ve tasarımlar yoluyla da yaratıcılığını dışa vurma şeklidir. Çocuğun yaratıcılık duygusunun geliştirilmesinde önemli katkısı bulunan okul öncesi dönemde sanat ve sanat etkinliklerinin değeri yadsınamaz. Çocukların yapmış olduğu sanat etkinlikleri ise sınıflarda sanat merkezlerinde sergilenmektedir. Bu araştırma, okul öncesi sınıflarındaki sanat merkezlerinin etkililiğine ilişkin, öğrenci-öğretmen-veli görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veriler öğrenci, öğretmen ve veliler ile yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu Elazığ il merkezinde iki farklı sosyoekonomik çevreden seçilmiş okul öncesi kurumlarına devam eden öğrenciler, bu öğrencilerin öğretmenleri ve velileri oluşturmaktadır. Çalışmada aşırı veya aykırı durum örneklemesi kullanılmıştır. Katılımcılar gönüllülük esasına göre çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda okul öncesi öğrencilerinin, sanat merkezinde en çok resim yapma, kesme-yapıştırma yapma ve boyama etkinliklerinden hoşlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin, sınıflarındaki sanat merkezine ilişkin bazı yetersizliklere vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Bu yetersizliklerin malzeme ve alan bakımından eksikliklere bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, sanat merkezlerinin çocuklara birçok katkısı bulunduğu; özellikle çocukların hayal gücü ve estetik duygularını geliştirmede; kendilerini ifade etmelerinde ve farklı alanlardaki beceri gelişiminde etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki velilerin ise sanat merkezlerindeki etkinlikler sayesinde çocuklarının mutlu olduğuna ve arkadaşlık ilişkilerinin olumlu etkilendiğine vurgu yaptıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

Art is a way to reveal a person’s creativity, emotions and thoughts by using imaginations. The significance of art and art activities cannot be denied at preschool age for development of creativity sense of children. Children activity products are presented at art centers. The aim of this study is to determine students’, teachers’ and parents’ views about the functionality of art centers in preschool classes. In this study, qualitative research design was used. In this study, the data were obtained through interviews with students, teachers and parents. The datas obtained through study were analyzed by descriptive analysis method. The study group consisted of students who enrolled at preschool education institutions from two different socioeconomic environment, their teachers and parents. Extreme or deviant case sampling was used in the study. Volunteer preschool teacher candidates participated to the study. Volunteer students, teachers and parents participated to the study. Study results revealed that preschool students like picturing, cut&paste activities, and painting activities mostly at art centers. On the other hand, it is determined that teachers emphasised some in adequacies at art centers in their classes. It is concluded that these in adequacies are due to lack of materials and place. Moreover, it is determined that art centers have many contributions to children, and these centers are very effective to develop imagination, and esthetics sense, skill in different fields, and to express themselves. It is determined that parents within the scope of study emphasized their children became happy and developed a positive friendship relation thanks to activities at art centers.

Keywords