BUHARLAŞMA VE KAYNAMA KAVRAMLARINA İLİŞKİN ANLAYIŞLARIN BENZER BAĞLAMLARDAKİ TUTARLIĞI VE TRANSFERİ
COHERENCE AND TRANSFER OF THE CONCEPTS OF EVAPORATION AND BOILING IN SIMILAR CONTEXTS

Author : Hatice Gülmez GÜNGÖRMEZ -- Abuzer AKGÜN - Ümit DURUK - Fatma GÜLSUYU
Number of pages : 103-119

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin buharlaşma ve kaynama kavramları ile ilgili anlayışlarının tespiti ve bu anlayışları aşina olmadıkları başka durumlara transfer edebilme düzeylerini tespit etmektir. Araştırma nitel çalışmalarda sıklıkla kullanılan durum (örnek olay) çalışmasıyla yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde Türkiye’nin bir ilinde bulunan bir devlet ortaokulunun sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan 8 kız 6 erkek olmak üzere toplam 14 öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan 6 maddelik görüşme formuyla toplanmıştır. Geliştirilen 6 maddenin ilk 3’ü ortaöğretim fen bilimleri kitaplarında yer alan içerik gözetilerek oluşturulmuştur. Diğer 3’ü ise önceki üç farklı duruma alternatif örnekler içermekte ve bu yolla öğrencilerin bahsi geçen kavramlara ilişkin transfer düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin buharlaşma ve kaynama kavramlarına ilişkin birçok kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin su yerine buharın ısındığı, sıcaklığın aktarıldığı, sıcaklık kaybının serinlik hissi verdiği, havasız ortamda yemeklerin daha iyi piştiği, ısının sıcak olduğu, soğuk cismin ısıya sahip olmadığı, soğuk suyun kaldırma kuvvetinin daha fazla olduğu ve böceklerin kabuğa sahip olmasından dolayı soğuk suda dengede kalabildikleri gibi görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Bu görüşlerin yanı sıra öğrencilerin buharlaşma olayının kaynama olayından sonra meydana geldiği, bir sıvının buharlaşması için ısıtılması gerektiği gibi kavram yanılgılarına da sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Kavram Yanılgısı, Bilgi Transferi, Buharlaşma, Kaynama

Read: 1,536

Download: 682