SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 59-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenme, bireyin karşılaştığı problemi, deneyimlerinden faydalanarak, en uygun biçimde çözme becerisini ifade eder. Bu beceriyi, birey yaşam amaçlarından, sorunlarını çözme isteğinden, karşılaştığı engellerden ve başarı arzusundan elde etmektedir. Bireyin öğrenmeye ilişkin tutumları, insanların yaşamlarında, giriştikleri işlerde, amaçlarına ulaşmada karşılaştıkları sorunları çözmede ve gelişmelere uyum sağlamada ona çeşitli avantajlar sağlar. Öğretmen adayları için de hizmete başladıklarında öğrenmeye yönelik tutumları mesleki gelişimlerini sürekli canlı tutmak adına çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, son sınıf öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada Kara (2010) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmış olan “Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği”, gerekli izinler alındıktan sonra kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesinde son sınıfta okumakta olan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır ve elde edilen veriler SPSS paket programı sayesinde analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının genel olarak olumlu ve yüksek seviyede olduğunu; öğrenmeden beklentilerinin hayli yüksek seviyede olduğunu ve aynı zamanda öğrenmeye ilişkin kaygılarının orta seviyede olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmanın sonuçları; öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının cinsiyet, bölüm, anne ve baba eğitim durumları ve üniversite öncesi yaşadıkları yerleşim birimi değişkenlerine göre incelendiğinde ölçeğin tamamında ve ölçeğin farklı boyutlarında anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

Learning refers to solving a problem that individuals meet properly by utilising their experiences. Individuals acquire this skill from their living aims, their wish to solve problems, the obstacles they meet and their will to succeed. The attitudes of individuals towards learning provide them with various advantages in all their life in order to reach their aims, to solve their problems, and to comply with improvements. The attitudes of teacher candidates towards learning when they start their profession are really important for them to keep their professional development alive continuously. Therefore, the aim of this research is to analyse the attitudes of teacher candidates towards learning in terms of various variables. The Attitude Scale towards Learning, developed by Kara (2010) and whose reliability and validity analysis was done, was used in the study by taking the necessary permissions and the survey model was adopted in the research. The study group of the research consisted of the senior teacher candidates studying at Akdeniz University in the 2017-2018 educational years. The acquired data was analysed thanks to the SPSS package program. The results of the research indicated that the attitudes of teacher candidates towards learning were high and positive, that their learning expectations were quite high, and that their anxiety levels towards learning were middle. In addition, according to the results of the research, it was determined that the attitudes of teacher candidates towards learning showed significant differences in the whole scale and its various dimensions in terms of the variables including gender, teaching department, parental educational background and living area before university.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics