HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL ADALET ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE TIBBİ HATAYA EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ?

Author:

Number of pages: 319-338
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Bu çalışmanın amacı hemşirelerde örgütsel adalet, örgütsel güven ve tıbbi hataya eğilim arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Tıbbi hatalar konusu son yıllarda üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan biridir. Ancak yapılan literatür incelemesinde örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve tıbbi hataya eğilim arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığı saptanmıştır. Çalışma bu yönüyle özgün bir nitelik taşımakta olup, elde edilen sonuçların yöneticilere tıbbi hataların önlenmesinde yol göstereceği düşünülmektedir. Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Kırşehir ve Konya’da faaliyet gösteren iki farklı hastanede görev yapan, 211 hemşire üzerinde yüzyüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik bilgi formu, Örgütsel Adalet Ölçeği (Donovan, Drasgow ve Munson 1998), Örgütsel Bağlılık Ölçeği (Mayer, Allen 1990) ve Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği (Özata ve Altunkan, 2010) kullanılmıştır. Kullanılan ölçekler 5’li likert şeklinedir. Toplanan veriler SPSS programında değerlendirilmiş ve veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U Testi, K-W Varyans Analizi ve Spearman Korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerde örgütsel bağlılık ile örgütsel adalet arasında (r= 0,472; p

Keywords

Abstract

The aims of the study are to examine the relationship between organizational justice and organizational commitment and tendency to medical malpractice. The topic of medical malpractice is one of the most researched topics in recent years. In these investigations, a number of findings have been obtained about the causes of medical malpractice. In the literature review it has been found that there is no study to determine the relationship between organizational justice, organizational commitment and the tendency to make a medical malpractice. It is thought that the study to be done is an original quality due to the fact that it is the first study in the area; it will contribute to the literature in this context and will lead the administrators to prevent medical malpractice. This descriptive study was conducted using a face-to-face survey technique on 211 nurses working in two different hospitals operating in the cities of Kırşehir and Konya. Organizational Justice Scale (Donovan, Drasgow and Munson, 1998), Organizational Commitment Scale (Meyer, Allen, 1990) and Malpractice Trend Scale (Özata and Altunkan, 2010) were used for the data collection. The scales used are in likert of 5. The collected data were evaluated in the SPSS program and descriptive statistics, Mann Whitney U Test, KW Variance Analysis ve Spearman correlation analysis were performed on the data. As a result of the research, statistically significant relationship was found between organizational commitment and organizational justice (r= 0,472; p

Keywords