OTANTİK BESLENME- SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
AUTHENTIC NUTRITION-HEALTH EDUCATION COURSE AND OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES

Author : Hatice MERTOĞLU
Number of pages : 85-102

Abstract

Beslenme ve sağlığın yaşantımızdaki önemi herkes tarafından bilinmesine rağmen sağlığa ve sağlıklı beslenmeye yeterince önem verilmemektedir. Üstelik her geçen gün gerek tv gerekse internetten olsun beslenme-sağlık konusuyla ilgili olarak bilgi kalabalıklığı ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının otantik öğrenme yaklaşımıyla işlenen beslenme-sağlık eğitimi ile ilgili görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Ancak kavram yanılgılarını tespit ve giderme bu araştırmanın amaçları arasında olmasa da öğretmen adaylarına sağlıklı beslenme alışkanlığı davranışları kazandırmada ve konuyla ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde otantik beslenme-sağlık eğitimi dersinin etkili olduğu görülmüştür. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmaya seçmeli bir ders olan beslenme ve sağlık eğitimi dersini alan çalışmaya gönüllü olarak katılan 54 öğrenci (50 kız, 4 erkek) katılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda ders otantik öğrenme yaklaşımı ile işlenmiştir. Araştırmada veriler öğrenci dosyaları, araştırmacı tarafından hazırlanan ders değerlendirme formu ile alan notları yoluyla elde edilmiş ve betimsel analiz yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen başlıca sonuçlara göre öğretmen adaylarının hepsi bes-lenme- sağlık eğitimi dersinin otantik öğrenme yaklaşımı ile işlenmesinin hem dersin işlenişine hem de sağlıklı beslenme davranışları geliştirmelerine olumlu katkı sağladığını düşünmektedir. Öğretmen adayları konuyla ilgili gerek internet gerek medyadan olsun bilgi kalabalıklığı ile karşı karşıya olduğunu düşünmektedirler. Bu nedenle birincil kaynaklardan edindikleri bilimsel bilgilerin doğru ve kalıcı bilgiler olduğuna dikkat çekmişlerdir. Teorik olarak öğrendikleri konuları günlük hayatla ilişkilendirdiklerini, toplumun beslenme ve sağlık konusuna bakış açısını daha iyi kavradıklarını belirtmişlerdir. Ek olarak öğrenmek istedikleri konuların yanında kendi merak ettikleri bilgileri de uzmana sorup detaylı bilgi edindiklerini belirtmişlerdir. Böylece günlük hayatta ihtiyaçları olan bilgilere ulaştıklarını ifade etmişlerdir. Beslenme-sağlık dersi kapsamındaki konular farklı disiplinleri içermektedir. Bu çalışmada olduğu gibi beslenme-sağlık dersinin alanın uzmanları tarafından desteklenmesi ve uygulamalı etkinliklere yer verilerek günlük hayatla ilişkilendirilmesi bireylerde sağlıklı beslenme davranışları geliştirilmesinde katkı sağlayabilir.

Keywords

Beslenme-Sağlık Eğitimi, Otantik Öğrenme, Fen Eğitimi, Öğretmen Adayı, Nitel Araştırma

Read: 1,295

Download: 502