TURİZM EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖĞRENİLMESİ: AKÇAKOCA ÖRNEĞİ
LEARNING THE ATTITUDES OF TOURISM UNDERGRADUATE STUDENTS TOWARD TOURISM SECTOR: AKCAKOCA CASE

Author : Yıldırım YILDIRIM -- Ramazan KAYA
Number of pages : 447-471

Abstract

Öğrencilerin turizm sektörüne yönelik görüş ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılan bu araştırma sonucunda, öğrencilerin turizme yönelik tutumlarının daha önce turizmde çalışıp çalışmama, aile geliri ve öğrencilerin bölümü bırakma düşüncesine göre farklılaştığı görülmüştür. Meslek seçimi ve bu mesleği gelecekte de devam ettirme isteği ancak o meslekle ilgili olumlu tutum ve davranışların benimsenmesiyle mümkündür. Turizm sektörüne yönelik olumlu düşünceler, öğrencilerin bu mesleği kariyer planlarına dâhil etmelerini ve nitelikli insan gücünün sektöre kazandırılmasını sağlayacaktır. Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya çıkan boyutlar, kişi-endüstri uyumu, çalışma şartları, yönetici tutumu, terfi olanakları, eğitim ve tecrübe ve sosyal statü olarak isimlendirilmiştir. Öğrencilerin turizm sektörüyle ilgili en çok çalışma şartları ile mesleğin statüsünü olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. En olumlu ifadeler ise kişi-endüstri uyumu, terfi olanakları ve yönetici tutumu boyutlarına aittir. Ayrıca turizm sektöründe daha önce çalışmış olanların sektördeki terfi olanaklarına, daha önce turizmde çalışmayanlara göre daha az inandığı ve daha zor terfi ettirildiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Yine, bölümü bırakmak istemeyen öğrencilerin eğitim-tecrübe ihtiyacı, çalışma şartları ve kişi-endüstri uyumu boyutlarına ait ortalamaları, bölümü bırakmayı düşünenlere göre çok daha yüksek çıkmıştır. Son olarak, öğrenciler turizm bölümünü kendi istekleriyle tercih ettiklerinde bölümü bırakmayı istemezken, arkadaşları, ailesi veya rehber öğretmeni baskısıyla veya onların tercihi sonucunda bölüme geldiklerinde bölümü bırakma düşüncelerinin daha çok olduğu görülmektedir. Bu da yapılan bilinçli tercihlerin kişinin okuduğu bölüme daha çok bağlı olmasını, tatmin olmasını ve bölümünü sevmesini sağlamaktadır.

Keywords

Turizm, Turizm Öğrencileri, Turizm Sektörü, Tutum ve Davranışlar, Akçakoca

Read: 699

Download: 234