TÜRKİYE’DE NİCEL-NİTEL DESENİN YÖNETİM ARAŞTIRMALARINA YANSIMASI VE POZİTİVİST GELENEĞİN NİTEL DESENİ GÖZARDI ETMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2018- 72
Number of pages: 433-445
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öncelikle başlarda araştırma makalesi olarak kurgulanmayan bu çalışmanın, akademik camiada yıllar boyunca edinilen bireysel izlenimlerden hareketle kaleme alındığı belirtilmelidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan nicel ve nitel desenli yayınları gözler önüne sermektir. Bu amaca, çalışmaların desen, yöntem ve analizlerine dayanan beş yıllık verileri ile ulaşılacak ve bu verilerle pozitivist geleneğin nitel deseni neden göz ardı ettiği tartışılacaktır. Çalışma pozitivizmi suçlu gösterme niyeti taşımamaktadır. Bilakis çalışmada pozitivizmin değerli gördüğü nitel deseni, pozitivist geleneğin göz ardı etme nedenleri kısa da olsa tartışılacaktır. Çalışma belirli bir kuramsal temele dayandırılarak ele alınmamıştır. Dolayısı ile çalışmanın “görme” niyetinden ziyade “bakma” amacı taşıdığı belirtilmelidir. Çalışmanın örneklemini, Türk Örgütsel Davranış kongrelerinde yer alan 490 bildiri oluşturmaktadır. Doküman analizine dayanarak tasarlanan ve yüzde yöntemi ile çalışmaların seyrini gözler önüne seren çalışmanın bulguları arasında, nitel desenli yayınların toplam bildirilerin % 8’ini oluşturması yer almaktadır. Yine, sayısı zaten az olan nitel desenli bildiriler sadece içerik analizi, örnek olay ve fenomenoloji çalışmalarından oluşmaktadır; etnografi, kuram oluşturma ve anlatı çalışmaları bildiriler arasında yer almamaktadır. Nitel desenli çalışmaların sayısının zaman içerisinde artması olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Bu gelişmenin, zaman içinde nitel desenli makalelerin kalitesinin tartışılması sonucunu doğuracağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın önerileri arasında nitel desenli çalışmaların pozitivist gelenekle yorumlanmaması gerektiği yer almaktadır.

Keywords

Abstract

It should firstly be noted that this study, which was initially not constructed as a research article, is grounded on personal impressions acquired in the academic world over years. The purpose of this study is to reveal quantitative and qualitative studies published in Turkey. To this end, the study used five-years data based on research designs, methods and analyzes to discuss why the positivist tradition ignores the qualitative research design. It does not intend to put a blame on positivism. On the contrary, it discusses, though briefly, the reasons for positivist tradition’s ignoring qualitative design, valued by positivism. The study does not have a specific theoretical basis. Thus, it should be mentioned that the study does not aim to “see”, but to “look”. The sample consisted of 490 papers presented in Turkish organizational behavior congresses. The study used document analysis and percentage and revealed the course of studies. The analysis results showed that quantitative research composes 8% of the total papers. The papers based on quantitative research design, which are already limited in number, include content analysis studies, case studies, and phenomenology studies but include no ethnographic research, grounded theory research, and narrative inquiry. Gradual increase in the number of qualitative studies is regarded as a positive development. We think that this will cause the quality of qualitative studies to be questioned in the course of time. Therefore, the study recommends qualitative studies not to be interpreted from a positivist perspective.

Keywords