TÜRKİYE’DE NİCEL-NİTEL DESENİN YÖNETİM ARAŞTIRMALARINA YANSIMASI VE POZİTİVİST GELENEĞİN NİTEL DESENİ GÖZARDI ETMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
EVALUATING THE REFLECTION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH DESIGNS IN MANAGEMENT STUDIES AND THE IGNORANCE OF THE QUALITATIVE DESIGN BY THE POSITIVIST TRADITION

Author : Ufuk ORHAN
Number of pages : 433-445

Abstract

Öncelikle başlarda araştırma makalesi olarak kurgulanmayan bu çalışmanın, akademik camiada yıllar boyunca edinilen bireysel izlenimlerden hareketle kaleme alındığı belirtilmelidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan nicel ve nitel desenli yayınları gözler önüne sermektir. Bu amaca, çalışmaların desen, yöntem ve analizlerine dayanan beş yıllık verileri ile ulaşılacak ve bu verilerle pozitivist geleneğin nitel deseni neden göz ardı ettiği tartışılacaktır. Çalışma pozitivizmi suçlu gösterme niyeti taşımamaktadır. Bilakis çalışmada pozitivizmin değerli gördüğü nitel deseni, pozitivist geleneğin göz ardı etme nedenleri kısa da olsa tartışılacaktır. Çalışma belirli bir kuramsal temele dayandırılarak ele alınmamıştır. Dolayısı ile çalışmanın “görme” niyetinden ziyade “bakma” amacı taşıdığı belirtilmelidir. Çalışmanın örneklemini, Türk Örgütsel Davranış kongrelerinde yer alan 490 bildiri oluşturmaktadır. Doküman analizine dayanarak tasarlanan ve yüzde yöntemi ile çalışmaların seyrini gözler önüne seren çalışmanın bulguları arasında, nitel desenli yayınların toplam bildirilerin % 8’ini oluşturması yer almaktadır. Yine, sayısı zaten az olan nitel desenli bildiriler sadece içerik analizi, örnek olay ve fenomenoloji çalışmalarından oluşmaktadır; etnografi, kuram oluşturma ve anlatı çalışmaları bildiriler arasında yer almamaktadır. Nitel desenli çalışmaların sayısının zaman içerisinde artması olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Bu gelişmenin, zaman içinde nitel desenli makalelerin kalitesinin tartışılması sonucunu doğuracağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın önerileri arasında nitel desenli çalışmaların pozitivist gelenekle yorumlanmaması gerektiği yer almaktadır.

Keywords

Nicel Desen, Nitel Desen, Pozitivizm,Yorumsamacılık, Örgütsel Davranış Kongresi

Read: 779

Download: 263