İSLAM’A GÖRE MUHARİP ESİRLERİN BOYUNLARINI VURMA MESELESİ

Author:

Year-Number: 2019- 75
Number of pages: 261-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede çağımızda şiddet yanlısı bazı grupların farklı bölgelerde yürütmekte ol-dukları silahlı mücadelelerde esir aldıkları düşman askerlerinin boyunlarını vurarak öldürme-lerinin dini dayanakları ve bunun meşruiyeti konusu ele alınmıştır. Makalede, bu değerlen-dirmeye geçmeden önce incelemeye bir zemin oluşturması amacıyla İslam öncesi dönemde esirlerin ve kölelerin durumu, İslami dönemde savaş esirlerinin durumu ve esir düşman as-kerlerinin öldürülmesinin dindeki yeri hakkında kısa bilgi verilmiştir. Makalenin son bölü-münde ise küresel cihatçı Selefî akımın öncü teorisyenlerinden biri kabul edilen ve küresel cihatçı gruplar nezdinde saygıyla karşılanarak rehber edinilen Ebu Abdullah el-Muhacir is-miyle bilinen Ali Abdurrahman el-Aliy’in Mesail min fıkhi’l-Cihad isimli kitabında detaylı ola-rak ele aldığı ve savunduğu “Muharip Düşman Askerlerini Kafalarını Keserek Öldürme” me-selesi ele alınmış ve bu konuda öne sürülen ayet ve hadisler İslami kaynaklardan yararlanıla-rak değerlendirilmiştir. Araştırmada el-Muhacir’in kendi anlayışı için delil olarak öne sürdü-ğü ayet ve hadisleri Kur’an bütünlüğü içerisinde değil parçacı bir yaklaşımla ele aldığı, bağ-lamından kopararak değerlendirmeye tabi tuttuğu anlaşılmıştır. Kafa kesme eyleminin meş-ruiyeti için delil olarak öne sürdüğü ayet ve hadislerde geçen “boyunlarını vurun” “size kes-me cezasıyla geldim” gibi ifadelerin örfteki kinayeli kullanımını gözardı ederek onları yanlış yorumladığı ve bu usulden yoksun yaklaşımıyla ciddi bir istidlal hatasına düştüğü; bu tür yorum ve uygulamaların İslam’ın barışçıl imajına ciddi bir zarar verdiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This article discusses the issue of decapitation of the warprisoners, who were captu-red on the battle ground by some extremist groups in recent times. Before discussing the main issue, the article provides an introduction by discussing the status of warprisoners and slaves before and during the period of Islam. The legitimization of killing enemy warprisoners in Islamic thought is also provided. While the last paragraph discuss the issue of decapitation of the warprisoners as it is discussed in Mesâil min fıkh el-cihad (The Jihad Jurisprudence Issues) by Abdullah Al-Muhajer who is considered as one of the important global Salafi Jihadi scholar and who have high profile among the current Jihadi schools. The paper discusses the eviden-ces which are provided by Al-Muhajer in his book from Quran and Hadith and found that Al-Muhajer uses the Quranic verses and Hadith partially to reache to the meanings that he would like to see, without looking to the right context and general meaning of the text. Al-Muhajir misinterprets the expressions like ‘decapitation’ and ‘I came to you with cutting pu-nishment’ which stated in the verses of the Qur’an and in the Hadith. Because he uses these expressions without proper context, and has mistaken. Therefore, such mistakes, misinterpre-tations and applications damage the peaceful immage of Islam.

Keywords