SARIKUM LAGÜNÜ (SİNOP) KIYI ÇİZGİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 481-493
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Sulak alanlar hassas ekolojik yapılarıyla yerkürenin en önemli alanlarıdır. Hidrolojik kaynakların kalitesini olumlu yönde etkileyen sulak alanlar, birer doğal filtredir. Sulak alanların korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası birçok kurum/kuruluş faaliyet göstermesine rağmen artan nüfus ile beraber sanayi, tarım ve şehirleşme sonucu birçok sulak alan ortadan kaldırılmıştır. Geriye kalanların üzerinde ise beşeri faaliyetlerin baskısı devam etmektedir. Sarıkum Lagünü, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından olup farklı statülerde koruma altındadır. Türkiye’nin en kuzeyinde yer alan Sarıkum Lagünü (Sinop), 1987 yılında Orman Bakanlığı tarafından “Tabiatı Koruma Alanı” ilan edilmiştir. Göl ve yakın çevresi dört yaşam ekosistemini (orman, deniz, kum ve göl) bir arada bulundurması bakımından önemlidir. Küresel ölçekte tehdit altında (A1) 2 tür, Avrupa ölçeğinde tehdit altında (A2) 2 tür olmak üzere toplam 4 adet tehdit altındaki türü barındırmaktadır. Ayrıca 50’ye yakın kuş türüne, 522 çeşit bitkiye de ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısı ile böylesine önemli bir bölgenin kıyısında yaşanan değişimlerin güncel metotlarla incelenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında landsat uydu verileri (1977, 1987, 1999, 2007, 2015) ve kontrolsüz sınıflama tekniği kullanılarak Sarıkum Lagünü’nün kıyı çizgisinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Bu değişimlerin hızı, yönü, lokasyonları ve trendleri analiz edilmiş, gelecekteki eğilimlere dair çıkarsamaların yapılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak; kıyı çizgisinin az da olsa sürekli bir değişim içerisinde olduğu ve 1977-2015 yılları arasındaki periyotta kara lehine ilerlediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The wetlands are the most important areas of the earth with their sensitive ecological structures. Each one of the wetlands is natural filters that are affecting the quality of hydrological resources positively. Although the fact there are lots of national and international institutions/organizations are active about protecting the wetlands, the wetlands have been removed as a result of industry, agriculture and urbanization with growing population. The pressure of human activities is still continuing over the rest wetlands. Sarikum lagoon which is one of Turkey's most important wetlands are protected under different statutes. Sarikum lagoon which is located at the northernmost of Turkey accepted as Nature Conservation Area by the Turkish Ministry of Forestry in 1987. The lake and its immediate surroundings are important in terms of having four life ecosystems (forest, sea, sand and lake) together. There are a total of 4 threatened species, 2 of which are threatened on a global scale (A1) and 2 of which are threatened by European scale (A2). There are also nearly 50 bird species and 522 species of plant. Therefore, it is very important that current changes in the area of such an important region are examined with current methods.In this study, changes on the coastal line of Sarikum Lagoon were examined by using landsat (1977, 1987, 1999, 2007, 2015) satellite data and unsupervised classification techniques. Speed, direction, locations and future trends of these changes have analyzed and made some inferences about trends. As a result; it was determined that the shoreline was in a constant change at least and that it was in favor of the land during the period between 1977 and 2015.

Keywords