GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ VE GRAFİK TASARIM BÖLÜMLERİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2018- 72
Number of pages: 281-297
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Grafik Tasarım Bölümleri ile Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının özel yetenek sınavlarına yönelik görüşleri incelenmiştir. Öğretim elemanlarının bakış açılarına göre özel yetenek sınavlarının uygulanmasında herhangi bir problem olup olmadığı araştırılmış ve olası problemlere karşı çözüm önerilerinin ne olabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Özel Yetenek Sınav kriterlerinden biri olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) sınavda yer almasının gerekip gerekmediği, eğer TYT sınav sonucu kullanılacaksa puanın bölümler ve öğrenciler bazında ne oranda olacağı, sınavın uygulama biçimi gibi soruların yanıtlanması bu araştırmada önem taşımaktadır. Bu çalışma, nitel ve nicel araştırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntemde ankette yer alan sorulara verilen cevaplar betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmış ve verilere ulaşılmıştır. Nicel araştırma yönteminde ise ankette yer alan sorulara verilen yanıtlar değerlendirilmiş ve öğretim elemanlarının özel yetenek sınavlarına yönelik görüşleri tespit edilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Grafik Tasarım Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları oluşturmaktadır. Örneklemi ise; Malatya İnönü, Isparta Süleyman Demirel, Hatay Mustafa Kemal, Denizli Pamukkale, Tokat Gazi Osman Paşa, Samsun Ondokuz Mayıs ve Adıyaman Üniversitelerinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Grafik Tasarım Bölümleri ve Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının bir kısmı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, problemin içeriğine yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırmada yüzde (%), betimsel analiz ve içerik analizleri kullanılmıştır. Bulgulardan yola çıkılarak elde edilen sonuçlara bakıldığında; öğretim elemanlarının çoğunluğunun TYT sınav puanının uygulanmasına devam edilmesi gerektiği, giriş/özel yetenek sınavlarında TYT barajının 180 üstü olması gerektiği, TYT veya önceki adıyla YGS sınavında düşük puan alan öğrenciler ile yüksek puan alan öğrencilerin üniversite eğitimleri süresince aralarında başarı düzeyleri açısından anlamlı farkın olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the Faculty of Fine Arts, Department of Painting and Graphic Design and the Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Department of Painting and Business Education were examined for their opinions on special talent exams. According to the point of view of the lecturers, it was investigated whether there was any problem in the application of special skill tests and tried to determine what solution suggestions might be for possible problems. In this study, it is important to answer questions such as whether the Basic Proficiency Test (TYT), which is one of the special skills test criteria, should be included in the test, if TYT will be used as a result of the test, the percentage of the score will be on the basis of departments and students and the type of application of This study was carried out with a combination of qualitative and quantitative research techniques. The answers given to the questions in the qualitative method were interpreted and the data were obtained by using descriptive analysis method. In the quantitative research method, the answers given to the questions included in the questionnaire were evaluated and the opinions of the instructors regarding the special skill tests were determined. The universe of the research is composed of the Faculty of Fine Arts of the state universities in Turkey, Department of painting, Department of Graphic Design and Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Department of painting and Business Education. The sample is; Malatya Inönü, Isparta Süleyman Demirel, Hatay Mustafa Kemal, Denizli Pamukkale, Tokat Gazi Osman Paşa, Samsun Ondokuz Mayıs and Adıyaman University Faculty of Fine Arts Department of painting, design departments and faculty of Education Faculty of Fine Arts Education Department of painting-Business Administration Department of Faculty of painting are some of the faculty members. The questionnaire, which is used as a data collection tool, was prepared for the content of the problem. In the survey percent (%) descriptive analysis and content analysis were used. Based on the results of the findings, the results of the students with low scores in TYT or previous YGS exam and the students with high scores in the university education were found to be significant differences in the levels of success during the period.

Keywords