GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ VE GRAFİK TASARIM BÖLÜMLERİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
FACULTY OF FINE ARTS DEPARTMENT OF PAINTING AND GRAPHIC DESIGN AND THE FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT OF PAINTING AND BUSINESS EDUCATION OPINIONS ON SPECIAL TALENT EXAMS

Author : Tarık YAZAR -- Fahrettin GEÇEN
Number of pages : 281-297

Abstract

Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Grafik Tasarım Bölümleri ile Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının özel yetenek sınavlarına yönelik görüşleri incelenmiştir. Öğretim elemanlarının bakış açılarına göre özel yetenek sınavlarının uygulanmasında herhangi bir problem olup olmadığı araştırılmış ve olası problemlere karşı çözüm önerilerinin ne olabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Özel Yetenek Sınav kriterlerinden biri olan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) sınavda yer almasının gerekip gerekmediği, eğer TYT sınav sonucu kullanılacaksa puanın bölümler ve öğrenciler bazında ne oranda olacağı, sınavın uygulama biçimi gibi soruların yanıtlanması bu araştırmada önem taşımaktadır. Bu çalışma, nitel ve nicel araştırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntemde ankette yer alan sorulara verilen cevaplar betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmış ve verilere ulaşılmıştır. Nicel araştırma yönteminde ise ankette yer alan sorulara verilen yanıtlar değerlendirilmiş ve öğretim elemanlarının özel yetenek sınavlarına yönelik görüşleri tespit edilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Grafik Tasarım Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları oluşturmaktadır. Örneklemi ise; Malatya İnönü, Isparta Süleyman Demirel, Hatay Mustafa Kemal, Denizli Pamukkale, Tokat Gazi Osman Paşa, Samsun Ondokuz Mayıs ve Adıyaman Üniversitelerinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Grafik Tasarım Bölümleri ve Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının bir kısmı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, problemin içeriğine yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırmada yüzde (%), betimsel analiz ve içerik analizleri kullanılmıştır. Bulgulardan yola çıkılarak elde edilen sonuçlara bakıldığında; öğretim elemanlarının çoğunluğunun TYT sınav puanının uygulanmasına devam edilmesi gerektiği, giriş/özel yetenek sınavlarında TYT barajının 180 üstü olması gerektiği, TYT veya önceki adıyla YGS sınavında düşük puan alan öğrenciler ile yüksek puan alan öğrencilerin üniversite eğitimleri süresince aralarında başarı düzeyleri açısından anlamlı farkın olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Özel Yetenek, TYT, Resim, Grafik Tasarım, Resim-İş

Read: 730

Download: 236