WILLEM DE KOONING RESMİNDE TRAVMATİK GEÇMİŞİN KADIN TEMSİLİYETİNDE DIŞAVURUMU
EXPRESSION OF TRAUMATIC PAST IN FEMALE REPRESENTATION IN WILEM DE KOONING’S PAINTING

Author : Emrah UYSAL
Number of pages : 271-280

Abstract

Görsel metin inceleme ve okuma düşüncesi, izleyici ile yapıt arasında tamamlayıcı bir unsur aynı zamanda da bir eleştiridir. Eleştiri kendini tartışmaya açmanın yanı sıra izleyiciyi ikna etmek ve çelişkiye davet etmektir. Sanat eleştirisi yapıtı biçim, içerik ve anlam yönünden ayrıntılı bir biçimde inceleme ve değerlendirme sürecinden oluşur. Bu çalışmada Hollanda’lı Soyut Ekspresyonist sanatçı Willem de Kooning’in (1904-1997) “Kadın I” (1950-1952) adlı yapıtı Edmund Burke Feldman’ın “Araştırıcı Sanat Eleştirisi” (Feldman, 1987) yöntemi kullanılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Yapıtın ilettiği mesajı anlamak ve anlamlandırmak için sanatçı ve yapıtı üzerinden bir takım sorular sorarak betimleme, çözümleme, yorum ve yargılama aşamalarından yararlanılır. Betimleme aşamasında yapıtta yer alan imgeler tanımlanmaya çalışılırken, çözümlemede plastik göstergeler tartışılmaya ve yorum basamağında ise figüratif unsurların derin anlamlar içeren devingen ve soyut ilişkiler ağındaki mesajlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Kooning’in yapıtı özelinde yorumlama yapılırken genel olarak sanatçının sanatsal kişiliğine ait bilgilere de yer verilmiştir. Yargı basamağında ise; eserin sanat tarihi açısından önemine değinilmiştir. Ayrıca bu araştırma, Kooning’in sanatını psikolojik bir süreç olarak ele almakla birlikte, sanatçının resimde temsil sorununu bilinçli bir deneyime nasıl dönüştürdüğü ile ilgili tespitlere de ulaşmayı amaçlamaktadır. “Kadın I” adlı yapıt kadın bedenine olan geleneksel düşünce yapısını altüst eder. Hatta şöyle ki travmatik geçmişinden getirdiği ruhsal deneyimleri yeni bir kadın temsili oluşturur. Böylece sanatçı sunduğu bu kadın bedeni ile hem kendi ruhunu doyuran bir model, hem de sanatın tarihinde büyük etkiler yaratacak bir idol yaratır.

Keywords

Willem de Kooning, Sanat Eleştirisi, Soyut Dışavurumculuk, Soyutlama, Kadın

Read: 1,077

Download: 323