SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 91-112
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Sosyal Bilgilerin dersinin temel amacı, iyi bir vatandaş yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan yöntem ve teknikler önemlidir. Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek birçok yöntemin bulunmasıyla beraber, drama yönteminin oldukça uygun ve etkili bir yöntem olduğu bilinmektedir. Drama bir yöntem olarak sahip olduğu teknikleri uygular ve bu tekniklere (yaratıcı drama, doğaçlama, pandomim gibi) Sosyal Bilgiler dersinde sıkça yer verilmektedir. Bu araştırma, Sosyal Bilgiler dersinde drama yönteminin kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına uygun olan fenomenolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken, amaçsal örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ merkezde yer alan ortaokullarda görev yapan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma verileri N-VIVO 12 nitel araştırma programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler sonucunda araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu drama yönteminin yaparak yaşayarak öğrenme, yaratıcı düşünme, kalıcı öğrenme ve işbirliği gibi olumlu yönleri olduğunu vurgularken, öte yandan bazı öğretmenler ise drama yönteminin bazı konuların öğretilmesinde uygun olmadığını belirterek olumsuz görüş bildirmişlerdir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerin bu çağdaş öğretim yöntemini kullanmasının faydalı olacağı önerisinde bulunulabilir.

Keywords

Abstract

The main objective of the social studies course is to train good citizens. The methods and techniques used in social studies course are important. It is known that drama method is a convenient and effective method, in addition to several other methods that can be used in social studies course. Drama applies unique techniques as a method and these techniques are frequently included in the social studies course (creative drama, improvisation, pantomime, etc.). The present research was conducted with the intent to determine the teacher opinions regarding the use of drama method in Social Studies course. Phenomenology desing, a qualitative research method, was used in the research. The purposive sampling method was used in determining the study group. The study was conducted with 20 social studies teachers working in middle schools in Elazığ center, during the 2017-2018 academic year. In the study, data were obtained using semi-structured interview technique. The results obtained from the research were analyzed using content analysis method. The research data were evaluated using the N-VIVO 12 qualitative data analysis software. As a outcome of the research indicated, social studies participating in the research emphasized that the majority of the teachers had positive aspects such as learning by doing/living, creative thinking, permanent learning and cooperation by doing drama method while several teachers stated negative opinion by saying that drama method was not appropriate for teaching particular subjects. It can be suggested that it would be beneficial for teachers to use this modern teaching method.

Keywords