SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI: GELENEKSEL MEDYADAN SOSYAL MEDYAYA

Author:

Number of pages: 405-418
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Birey, toplumsal bir varlıktır. Bireyin toplumsal hayatta varlığını devam ettirebilmesi için toplumun değerlerini öğrenmesi, bunları içselleştirmesi ve eylemlerini ona göre şekillendirmesi gerekmektedir. Yaşanılan bu süreç, toplumsallaşma olarak kabul edilmektedir. Bireyin toplumsallaşma sürecinde, aile, okul, arkadaş çevresi, çıkar grupları ve medya gibi araçlar önemli rol üstlenmektedir. Bu araçlar sayesinde yaşadığı toplumu tanıma sürecine giren birey, ayrıca sürekli devam eden bir toplumsallaşmayı da tecrübe edinmektedir. Hayatın her alanında olduğu gibi siyaset alanında da bu süreç ortaya çıkmaktadır. Siyasal alanla ilgili kazanılan ilgi, bilgi, tutum ve eylemler bütünü siyasal toplumsallaşma olarak tanımlanmaktadır. Siyasal toplumsallaşma, siyasal sürecin öğrenilmesini ve bu süreçle ilgili değer yargılarının tanınmasını sağlayan bir kavramdır. Bu süreçte, siyasal bilginin öğrenilmesinde ve nihayetinde ilgi, tutum ve eylemlerin oluşmasında kitle iletişim araçlarının rolü bulunmaktadır. Kitle iletişim araçları, büyük kitlelere yönelik bilgi ve haberleşme imkânı sağlayan araçlardır. Bu araçlar, siyasetle ilgili çıktı sunmalarından dolayı bireyin siyasal anlamda toplumsallaşmasına destek sağlamaktadır. Bu çalışmada, kitle iletişim araçlarının işlevleri üzerinden yola çıkılarak, bu araçların siyasal toplumsallaşmaya etkisi ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, bireyin günlük yaşamında önemli bir yer edinen kitle iletişim araçlarının (tv, gazete, radyo, internet, sosyal medya) bireyin siyasal açıdan toplumsallaşmasına sağladığı katkıyı ortaya koymaktır. Geleneksel medyadan, sosyal medyaya uzanan bir süreçte bireyin toplumsallaşma rolü değerlendirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda kitle iletişim araçlarının toplumsallaştırma rolü üzerinden bir çerçeve oluşturma hedeflenmektedir. Çalışmada yöntem olarak, literatür kaynakları üzerinden hareket edilmekte ve pratik uygulamalar üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

Absolute value is a concept that forms the basis of the further mathematics knowledge. In the meantime, the number of the research about the concept of absolute value is quite limited. In this research, it was aimed to examine the perceptions and de-termine the metaphors of middle school students about the absolute value. Besides, it was examined the changing of these mental images about absolute value according to grades of the students. With this aim, this research was carried out with a total of 471 middle school seventh and eighth grade students who were studying at a middle school from Istanbul in the spring semester of 2017-2018 academic year. Research data was obtained as a result of the completion of the sentence which is "Absolute value is like......, because.......". In the analysis of the obtained data, descriptive analysis method was used. At this stage, these mental images were determined as grade levels and categorized. In conclusion, the valid and different mental images of middle school students about absolute value were reported in this research. Within this context, these mental images about the absolute value of the students were classified and evaluated in different seven categories. Additionally, it was indicated that these students' mental images were differentiated according to grades in this research.

Keywords