ÜLKELERİN SAĞLIK HİZMETİ STANDARTLARININ SAĞLIK TURİZMİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF COUNTRIES’ HEALTHCARE SERVICE STANDARDS ON HEALTH TOURISM

Author : Mehmet Han ERGÜVEN
Number of pages : 377-386

Abstract

Önceden birbirinden uzak iki sektör olarak algılanan sağlık ve turizm artık bir araya gelerek insanların yaşam kalitelerini artırmaya yardımcı olan “konaklama hizmetlerinin sağlık ile buluşması (Hospitality Bridging Healthcare - H2H)” şeklinde bir turizm çeşidine dönüşmüştür (DeMicco, 2017). Bu süreçte, olumlu mesajlar içeren turizm, sağlığa ulaşılmasını mümkün kılan bir araç rolü oynamaktadır. Sağlık, sadece hastalığın karşıtı olma anlamından hızlı bir şekilde sıyrılarak “kendini iyi hissetme hali” yani wellness olarak algılanmaya ve adlandırılmaya başlanmaktadır. Bu bağlamda, sağlığı geri kazanma yanında sağlığı koruma, artırma ve geliştirme gibi kavramlar da karşımıza çıkmaktadır. Sağlık turizminin birçok çeşidi olmakla birlikte, çoğunlukla medikal turizm ve wellness turizmi, uluslararası sağlık turizminde öne çıkan turizm çeşitleridir. Özellikle medikal turizm, oluşturduğu katma değerden dolayı hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomi programlarına aldıkları bir turistik ürün çeşididir. Teknolojinin gelişmesi, ulaşım imkânlarının iyileşmesi, insan ömrünün uzaması, turizm bilincinin oluşması, kentleşmenin artması gibi nedenlerden dolayı insanlar artarak çeşitli turizm faaliyetlerine katılmaktadır. Bunlar turizmin gelişmesine etki eden başlıca faktörler olmakla birlikte sağlık turizminin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada sağlık turizmi destinasyonlarının bulunduğu ülkelerin sağlık sistemi ve sağlık koşullarının, sağlık turizmindeki rekabeti etkileyip etkilemediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Burada şöyle bir hipotez ortaya atılabilir: “Sağlık turizmindeki rekabet ülkelerin sağlık sistemi ve sağlık koşullarına dayanmaktadır.” Bu hipotezden yola çıkarak çalışma sürecinde bir taraftan sağlık turizmi açıklanmış bir taraftan da bu hipoteze yönelik cevaplar aranmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin sağlık turizminde genellikle özel sektör kuruluşları ile hizmet verdikleri anlaşılmıştır. Bu durumun da o ülkelerin genel sağlık standartlarını yansıtmadığı ortaya konmuştur.

Keywords

Hizmet Standartları, Sağlık Turizmi, Hospitality Bridging Healthcare - H2H, Medikal Turizm, Wellness Turizmi

Read: 862

Download: 269