TÜRK KÜLTÜRÜNDE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNİN BAKIMI

Author:

Number of pages: 277-290
Year-Number: 2018- 71

Abstract

Deri, insanoğlunun gelişim süreci ile şekil almış, işlenmiş ve bugünkü değerine kavuşmuştur. Türk kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan deri ürünlerinin, geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe taşıyan bir sanat ve kültür değeri olmasının ötesinde prestij unsuru olarak modern yaşamın parçası haline geldiğini söylemek mümkündür. Bu yönüyle, sosyal hayatın her boyutunda kaliteli işçilik ve üstün sanat değeri taşıyan maddi kültür ürünleri niteliğindedir. Dericilik tarihi, insanlık tarihinin başlangıcına kadar gitmektedir. İnsanların beslenme ve örtünme ihtiyacını karşılama arayışı avcılık ve toplayıcılık dönemine geçilmesine neden olmuştur. Anadolu’da Konya yakınlarındaki Çumra İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çatalhöyük Neolitik Dönemin merkezlerindendir. Çatalhöyük’te bulunan mağara duvar resimlerinde görülen posta sarılmış insan figürleri deri ürünlerin tarihini okumamıza yardımcı olan en önemli belgelerdendir. Türk deri sanatının önemli örneklerini ciltçilikte, giysilerde, seccadelerde, çadırlarda, savaş eşyalarında ve geleneksel gölge oyunu karakterleri Hacivat-Karagöz’de, kısaca yaşamın her alanında çok zengin örneklerinin olduğunu hem yazılı kaynaklarda hem de eşsiz birer sanat örneği olarak müze ve koleksiyonlarda görülmektedir. Önemli bir kültürel değer olarak varlığını sürdürmeye çalışan deri ürünler modern yaşam biçiminin bir parçası haline gelmiştir. Deri ürünlerinin hassas kullanım ve özenli bakım gerektiren ürünler olması, koruma, temizlik ve bakım gereklilikleri bağlamında restorasyon konusunu öne çıkarmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türk kültüründe derinin yeri ve deri ürünlerinin bozulma nedenleri eşliğinde bakım, restorasyon çalışmalarına ilişkin arka planının açıklanmasıdır.

Keywords

Abstract

The leather has been shaped, processed and attained to its present value with the development process of human beings. It is possible to say that leather products with a long history in Turkish culture have become a part of modern life as an element of prestige beyond being an art and culture value that carries the present for the future. In this respect, all aspects of social life are characterized by quality workmanship and material cultural goods bearing outstanding art values. Leather history goes back to the beginning of human history. The quest to meet people's need for nutrition and hiding has led to the transition to hunting and gathering. Çatalhöyük is the center of Neolithic Era located in Çumra District near Konya in Anatolia. The human figures on the cave wall paintings in Çatalhöyük are the most important documents giving information about the history of leather products. It is seen both in written sources and in museums and collections as examples of important examples of Turkish leather art in a leather book cover, clothes, pendants, tents, war materials and traditional shadow play characters Hacivat-Karagöz, in short, in all areas of life. Leather products that are trying to maintain their presence as an important cultural asset have become part of the modern way of life. Precision handling and careful maintenance of leather products emphasizes restoration in the context of protection, cleaning and maintenance requirements. The aim of this study is to investigate the leather, causes of deterioration, care and restoration work in Turkish culture.

Keywords