OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESTETİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE PRESCHOOL TEACHER ABOUT AESTHETICS

Author : Birsen SERHATLIOĞLU -- Sinem İPEK
Number of pages : 69-84

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının estetik kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 91 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan iki aşamalı metafor formu tercih edilmiştir. Öğretmen adaylarından ‘Estetik…….e/a benzer çünkü…...’ şeklindeki iki aşamalı formu tek oturumda doldurmaları istenmiştir. Toplanan formlar nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çözümleme yapılırken öğrencilerin estetiğe ilişkin oluşturdukları metaforların benzetme yönleri temel alınarak temalar oluşturulmuştur. Temalar kendi içinde gruplanarak kavramsal kategorilere ulaşılmıştır. Metaforların ilgili kavramsal kategorileri temsil edip etmediği 4 farklı alan uzmanının görüşüne başvurularak teyit edilmiştir. Uzmanlardan alınan görüş ayrılığı ve görüş birliği sayıları kullanılarak araştırmanın uzman görüşü birliği %92 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğretmen adaylarının 57 farklı metafor ürettiği ve en fazla doğa ve çiçek metaforlarının tekrar ettiği görülmüştür. 8 kategori içinde en fazla güzel olma yönüyle estetik kategorisi (19) metafor içermektedir. Güzel olma yönüyle estetik kategorisini 19 metafor ile uyum ve denge içerme yönüyle estetik ve 15 metafor ile etkileyici olma yönüyle estetik kategorileri izlemektedir. Öğretmen adaylarının estetik kavramına ilişkin ürettikleri diğer metaforların huzur ve keyif verme yönüyle estetik (14), öznel olma yönüyle estetik (7), mükemmel olma yönüyle estetik (6), görsel olma yönüyle estetik (5) ve temel ihtiyaç olma yönüyle estetik (5) kategorileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının estetik kavramını ağırlıklı olarak somut kavramlarla ilişkilendirdikleri ve benzetme yönlerinin estetik kavramına ilişkin alan yazın verileri ile paralellik gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Estetik Algısı, Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Metafor

Read: 1,395

Download: 545