HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN YETİŞKİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Yetişkin Eğitimi
Number of pages: 73-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşam boyu öğrenme nitelikli toplumların oluşmasında önemli bir etkendir. Bu anlamda yetişkin eğitimi, zorunlu eğitimin yanı sıra bireylere ihtiyaç duydukları öğrenmeyi sağlamakta ve onları kendilerini geliştirmeye teşvik etmektedir. Bu araştırmanın amacı halk eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yetişkin eğitimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın desenini nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda halk eğitim merkezlerinde görev yapan 60 yönetici ve 92 öğretmen yer almaktadır. Çalışma grubunda yer alan yönetici ve öğretmenlere Trabzon, Erzurum, İstanbul ve Denizli illerinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sırasında ulaşılmış ve gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmaya katılımları sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı anket form kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular “Yetişkin Eğitimine İlişkin Genel Düşünceler”, “Yetişkin Eğitiminde Yaşanan Sorunlar”, Yetişkin Eğitimine İlişkin Beklentiler” ve “Yetişkin Eğitimine Yönelik Öneriler” olmak üzere dört ana tema altında incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda yönetici ve öğretmenlerin yetişkin eğitimini önemli buldukları ancak yetişkin eğitimi sürecinde farklı sebeplere bağlı olarak sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Yönetici ve öğretmenler ayrıca kursiyerlerin yetişkin eğitimi kurslarından bazı beklentilerinin olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada yetişkin eğitimi sürecinin kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim ortamlarına, eğitimcilere ve kursiyerlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Lifelong learning is an important factor on the formation of qualified societies. In this sense, adult education provides the training the individuals need along with compulsory education and it encourage them to develop themselves. The purpose of this study is to determine the opinions of managers and teachers who work in public education centers in terms of adult education. The design of the study is case study which is one of the qualitative research designs. The study group includes 60 managers and 92 teachers working in public education centers. The managers and teachers in the study group were reached during the in-service trainings in Trabzon, Erzurum, İstanbul and Denizli and they participated in the study based on volunteerism. As a data collection tool, a questionnaire containing open-ended questions prepared by researchers was used. In the analysis of the data, descriptive analysis technique used in qualitative researches was utilized. The findings obtained through the study were examined under four themes: "General Thoughts about Adult Education", "Problems Experienced in Adult Education", "Expectations related to Adult Education" and "Recommendations for Adult Education". According to the data obtained from the study, it was determined that managers and teachers found adult education important, but they experienced problems due to different reasons during the adult education process. Managers and teachers also stated that trainees have some expectations from adult education courses. In the study, suggestions were made to improve the quality of adult education process in term of the educational environments, educators and trainees.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics