MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA YARGILAMANIN HÜKÜM İLE SONA ERMESİ (UNCITRAL Model Kanunu Işığında Türk Mevzuatının İncelenmesi)

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Milletlerarası Özel Hukuk
Number of pages: 315-334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızda öncelikle tahkim kavramı hakkında bilgilendirme yapılmış, tahkim yargılaması incelenmiş, sonrasında ise asıl konumuz olan tahkim yargılamasının hüküm ile sona ermesi hususu sistematik olarak ele alınmıştır. Çalışma kapsamında özellikle UNCITRAL Model Kanunu referans alınarak MTK ve HMK incelenmiştir. ISTAC Tahkim Kuralları ise ICC Tahkim Kuralları ile karşılaştırılarak incelenmiş, söz konusu kuralların birbirine benzedikleri veya farklılaştığı noktalara temas edilmiştir. Çalışmamızda ayrıca muhtelif kanun ve kurallar içinde farklı maddelerde ele alınan tahkim yargılamasının sona ermesi durumları derlenmiş ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ülkemiz mevzuatında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi UNCITRAL Model Kanunu’na uyumlandırılmış kanunlar ve kurallar mevcuttur. Milletlerarası uyuşmazlıkların vazgeçilmez adresi olan Tahkim Yargılaması için milli ve milletlerarası mevzuatın uyumlu olmasının kritik ve elzem olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öte yandan yapılacak bir doktrin araştırmasında da görüleceği üzere milletlerarası doktrinde dahi bu konuya gereken önem verilmemiştir. Bu nedenle yeterli kaynak ve inceleme mevcut değildir. Bu eksiklik uygulamada da ciddi sorunlara neden olmaktadır. Özellikle hakem kararlarının, “hüküm” ve “hakem emri” olarak ikili ayrıma tabi tutulmamasının uygulamada sorunlara neden olduğu ve olacağı çalışmamızda yer verdiğimiz örnek mahkeme kararları üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda doktrinde Hüküm ve Hakem Emri kavramlarının oturtulması ve böylece karar merciinde olan hakem veya hakem kurlunun ve ayrıca hâkimlerin kanunu bu kavramlar ışığında yorumlamasını sağlamanın bir gereklilik olduğu kanaatine vardığımızdan bu iki kavramdan hareketler tahkim yargılamasının hüküm sona ermesi hususu sistematik olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In the scope of our study, after giving biref information about arbitral proceeding we have focused systematically on termination of arbitral proceeding via award. In the context of the research, Turkish International and Domestic Arbitration Rules (MTK, HMK) investigated based on UNCITRAL Model Law, on the other hand ISTAC Arbitration Rules has examined based on the ICC Arbitration Rules. During the study, we tried to explore similarites and differences among the national and the international rules and regulations about the arbitration. One of the main purpose of the study is to collect the items in the different rules and national laws which is related with termination of proceeding and perform comparative analysis of the such regulations. As we see during the study, as any other country in the World, we have national laws which are mostly in allignment with the UNCITRAL Model Law. Harmonizaiton among the national and international arbitraiton law which become an essential part of the international commerce is a püre fact which is not ignorable. On the other hand, after brief literature survey we can easily see that there is a lack of academic records on the termination of proceeding area in the arbitration law both in the nataional and international law. Especially in our country, this deficiency causes serious problems in the arbitral proceeding and the enforcement of the awards. In our study, we try to make a classficiation for the decisions as the award and the order. And we tried to indicate the problems that arises because of the lack of clasfication for the decisions by investigations of the tribunal decisions. Conesquently, we believe that it is necessary to make a classfication as award and order, clarify the differences between the different type of decisions is crucial for our naitonal law. For this reason, in our study we tried to make clear the differences between different type of decisions and we focused on the terminaiton fo proceeding via award systematically in this context.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics