ACİL DURUMLARDA AMBULANS ERİŞEBİLİRLİĞİ: ANTAKYA (HATAY) ÖRNEĞİ
AMBULANCE ACCESSİBİLİTY IN EMERGENCY: A CASE STUDY OF ANTAKYA (HATAY)

Author : Reşat GEÇEN -- İsmail ÖLMEZ
Number of pages : 361-375

Abstract

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri sağlık hizmetleridir. Acil durumlarda sağlık ihtiyacının hemen karşılanması gerekmektedir. Ambulans ve itfaiye araçlarının fiziki erişimi sağlık hizmetini karşılamak açısından önemlidir. Bu hizmeti veren kurumlar ve sorumlu kişilerin planlamayı etkin ve doğru yapmaları gerekir. Sağlık hizmeti veren kuruluşlarının personel ve teknik yapılarının yanında vakaya fiziksel erişebilirliği de önemlidir. Erişebilirliği etkileyen en temel iki unsur istasyonlarının konumları ve ulaşım ağlarıdır. Ambulans ve itfaiye istasyonlarının sayıları ve konumları erişebilirliğin en hızlı şekilde sağlanması için yeterli ve uygun olmalıdır. Ayrıca ulaşım ağını oluşturan yolların da yeterli ve amaca uygun şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Bu çalışmada, Antakya İlçesinde (Hatay) Ambulans Erişebilirliği analiz edilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kapsamında Ağ Analizleri kullanılarak Ambulansların acil durumlarda ne kadar sürede nerelere ulaşabildiği analiz edilmiştir. Antakya yol verisi ve Ambulansların konumlarını gösteren Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (ASHİ) CBS ortamına aktarılarak analiz yapılmıştır. 614 km2 alana sahip çalışma sahasında 10 adet ASHİ ve yaklaşık 1500 km ulaşım ağı bulunmaktadır. Analiz sonucunda çalışma alanının % 33’ine erişim sağlanamadığı tespit edilmiştir. % 67’ine ise en geç 25 dakikada ulaşılabilmektedir. Ulaşılabilen alanın % 29’una 5 dakika içinde, % 65’ine 10 dakika içinde, % 90’ına 15 dakika içinde, % 99’una 20 dakika içinde ve tamamına 25 dakika içinde ulaşılabildiği hesaplanmıştır. Çalışmada bu sürenin daha da kısaltılması için öneriler sunulmuştur.

Keywords

Acil Sağlık Hizmetleri, Erişebilirlik, CBS, Ağ Analizi, Antakya

Read: 919

Download: 275