ACISU ÇAYI’NIN (SERİK – ANTALYA) DRENAJ ÖZELLİKLERİNİN MORFOMETRİK ANALİZİ
MORPHOMETRIC ANALYSİS OF DRAINAGE CHARACTERISTIC OF ACISU STREAM (SERİK-ANTALYA)

Author : Şakir FURAL
Number of pages : 541-556

Abstract

Acısu Çayı Türkiye’nin güneyinde Akdeniz bölgesinde Antalya’nın ilçesi olan Serik’in kuzeyinde Toros dağları eteklerinde Akkayrak Tepe’nin (957 m) güney kesiminde yer alan karstik kaynaklardan doğmakta, kaynak noktasından güneye doğru sürekli – süreksiz yan kolları bünyesine katarak Belek beldesinde Akdeniz’e ulaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı Acısu Çayı’nın drenaj özelliklerini morfometrik yöntemler kullanarak analiz etmek ve akarsuyun günümüzdeki jeomorfometrik özelliklerini kazanmasına neden olan coğrafi faktörleri belirlemektir. Çalışmada kullanılan verilerin temini için 1:25.000 ölçekli O26a1, O26a4, N26d3, N26d4 topografta haritası paftalarına Arc Map 10.5 yazılımıyla ekran sayısallaştırması uygulanmıştır. Ardından bazı temel morfometrik indis formülleri kullanılarak akarsuyun drenaj yoğunluğu, drenaj sıklığı, çatallanma evresi, akarsu uzunluk analizi, akarsuyun boyuna profili ve akarsu SL indeks değerleri (akarsu boy gradyan indeksi) analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda dantritik ve bozuk drenaj ağına sahip ve 5 evre çatallanma gösteren Acısu Çayı’nın drenaj yoğunluğu 1.13, drenaj sıklığı 0.88 olarak tespit edilmiştir. İnceleme alanına yapılan arazi çalışmaları ve harita analizlerinden elde edilen bulgulara göre Acısu Çayı’nın çatallanma evresi, drenaj yoğunluğu ve drenaj sıklığı sahanın jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerinin denetiminde geliştiği belirlenmiştir. Acısu Çayı’nın boyuna profili ve diğer morfometrik indis değerleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede akarsuyun denge profilinden uzak genç bir yapıda olduğu, aşındırma ve biriktirme faaliyetleri ile havzasını jeomorfolojik olarak şekillendirmeye devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Acısu Çayı, Morfometrik İndis, Drenaj Özellikleri, Morfometri, Serik

Read: 960

Download: 281