KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK GELİŞİM PERSPEKTİFİYLE ÜLKELERİN SOSYO-EKONOMİK BÜYÜME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SOCIA-ECONOMIC GROWTH PERFORMANCE OF THE COUNTRIES WITH COMPARATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT PERSPECTIVES

Author : Gülsüm Şeyma KOCA
Number of pages : 397-413

Abstract

Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkeler genelinde gelişmelerin ölçülme biçimini niceliksel karşılaştırmalar yoluyla açıklanmasıdır. Bu çalışmada, karşılaştırmalı ekonomik büyüme performansının bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Sanayileşmiş piyasa ekonomilerinde iş gücü verimliliği ve kişi başına düşen gelir düzeyi son yüzyılda ve özellikle de İkinci Dünya Savaşından bu yana yakınlaşma eğilimi gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ülkelerin gelir düzeylerinin belirgin yakınsaması ve gelişmekte olan ülkelerin, gelişen ülkelere göre daha hızlı büyüme eğilimi göstermesi, gelişmekte olan ülkeleri, gelişen ülkelere yaklaştırmıştır. İş gücü verimliliğindeki bu yakınsama çeşitli göstergelerde kendini göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ülkeler arasındaki bu geniş farklılıkların nasıl oluştuğu, günümüz dünyasında mal ve hizmetlerin ve bilgi aktarımın hızlı ve nispeten ucuz olduğu durumda ülkeler arasındaki bu büyük boşlukların nasıl devam ettiği ve hatta genişlediği konularına yer verilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında bile bu değişimin çok farklı olduğu, bazı ülkelerin çok hızlı bir ilerleme kaydetmekte olduğu görülmekte iken, bazılarının nispeten daha yavaş geliştiği görülmektedir. Bu makalede bu sorulara cevaplar aranacak olup, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında sahip oldukları on önemli özellik (düşük yaşam düzeyi, beşeri sermayenin düşüklüğü, daha yüksek eşitsizlik ve mutlak yoksulluk seviyesi, yüksek nüfus artış oranları, büyük sosyal franksiyonelleşme, kırsal nüfus artışı ve kırsaldan kente göç, düşük sanayileşme seviyesi, olumsuz coğrafya, az gelişmiş finansal ve diğer pazarlar, yoksul kurumlar ve dışsal bağımlılık gibi artan sömürgeci etkiler) değerlendirilmiştir.

Keywords

Karşılaştırmalı Ekonomik Gelişim, Ekonomik Büyüme Performansı, Gelişmekte Olan Ülkeler, Gelişen Ülkeler, Yakınsama.

Read: 1,514

Download: 489