KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK GELİŞİM PERSPEKTİFİYLE ÜLKELERİN SOSYO-EKONOMİK BÜYÜME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019- 75
Number of pages: 397-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkeler genelinde gelişmelerin ölçülme biçimini niceliksel karşılaştırmalar yoluyla açıklanmasıdır. Bu çalışmada, karşılaştırmalı ekonomik büyüme performansının bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Sanayileşmiş piyasa ekonomilerinde iş gücü verimliliği ve kişi başına düşen gelir düzeyi son yüzyılda ve özellikle de İkinci Dünya Savaşından bu yana yakınlaşma eğilimi gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ülkelerin gelir düzeylerinin belirgin yakınsaması ve gelişmekte olan ülkelerin, gelişen ülkelere göre daha hızlı büyüme eğilimi göstermesi, gelişmekte olan ülkeleri, gelişen ülkelere yaklaştırmıştır. İş gücü verimliliğindeki bu yakınsama çeşitli göstergelerde kendini göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ülkeler arasındaki bu geniş farklılıkların nasıl oluştuğu, günümüz dünyasında mal ve hizmetlerin ve bilgi aktarımın hızlı ve nispeten ucuz olduğu durumda ülkeler arasındaki bu büyük boşlukların nasıl devam ettiği ve hatta genişlediği konularına yer verilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında bile bu değişimin çok farklı olduğu, bazı ülkelerin çok hızlı bir ilerleme kaydetmekte olduğu görülmekte iken, bazılarının nispeten daha yavaş geliştiği görülmektedir. Bu makalede bu sorulara cevaplar aranacak olup, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında sahip oldukları on önemli özellik (düşük yaşam düzeyi, beşeri sermayenin düşüklüğü, daha yüksek eşitsizlik ve mutlak yoksulluk seviyesi, yüksek nüfus artış oranları, büyük sosyal franksiyonelleşme, kırsal nüfus artışı ve kırsaldan kente göç, düşük sanayileşme seviyesi, olumsuz coğrafya, az gelişmiş finansal ve diğer pazarlar, yoksul kurumlar ve dışsal bağımlılık gibi artan sömürgeci etkiler) değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to quantify the way developments are measured across developing countries. In this study, an assessment of comparative economic growth performance was made. In industrial market economies, labor productivity and per capita income levels have shown a tendency to converge since the last century and especially since the Second World War. The fact that the income levels of the countries are clearly converging and the developing countries tend to grow more rapidly than the developed countries has brought the developing countries closer to developed countries. This convergence in labor productivity is manifested in various indicators. In this context, it is mentioned how these large differences in the countries in this work occur, how these big gaps between the countries continue and even expand in the present world where goods and services and information transfer are fast and relatively cheap. It is seen that this change is very different even among developing countries, while some countries are making very rapid progress, while others are developing relatively slowly. In this article, answers to these questions will be sought and the ten most important characteristics of developing countries in comparison to developed countries (low living standard, low human capital, higher inequality and absolute poverty level, higher population growth rates, greater social franconization, and the abandonment of colonial effects such as rural-to-urban migration, low industrialization level, adverse geography, underdeveloped financial and other markets, and lingering colonial impacts such as poor institutions and often external dependence).

Keywords