ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2018- 72
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğretmen adaylarının değerlerinin akademik öz-yeterlik inançları üzerindeki etkilerini ve öğretmen adaylarının değerleri ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2015-2016 akademik öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimini alan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik bölümü öğretmen adayı ile yapılmıştır. Öğretmen adaylarının 257 si kız, 153 ü erkek olmak üzere toplam 410 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, Dilmaç, Arıcak & Cesur tarafından geliştirilen “ Değerler Ölçeği” ve Yılmaz, Gürçay& Ekici tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 programında pearson korelasyon katsayısı, çoklu regresyon ve bağımsız örneklem t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik inancı ile değerler ölçeğinin kariyer ve materyalizm alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu, akademik öz-yeterlik inancı ile değerler ölçeğinin diğer alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını, değerlerin akademik öz-yeterliğin önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Kız öğretmen adaylarının değerler ölçeğinin toplumsal, kariyer, entellektüel ve manevi alt boyutlarının puan ortalamaları erkek öğretmen adaylarının değerler ölçeği alt boyut puan ortalamalarından anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. Kız öğretmen adaylarının akademik öz -yeterlik inanç puan ortalamaları ile erkek öğretmen adaylarının akademik öz- yeterlik inanç puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research was conducted to determine the effect of the values of pre-service teachers on academic self-efficacy beliefs and whether the relationship between the values of pre-service teachers and academic self-efficacy beliefs differed by gender. This research was carried out with the candidate of Physics, Chemistry, Biology and Mathematics department who took pedagogical formation education in Necmettin Erbakan University in 2015-2016 academic year. There are a total of 410 students including 257 female and 153 male students. This research is a kind of reletional screening. The data of the study were obtained by using “the Values Scale” developed by Dilmaç, Arıcak & Cesur and ur Academic Self-Efficacy Scale adapted by Yılmaz, Gürçay & Ekici in Turkish. The data were analyzed by using Pearson correlation coefficient, multiple regression and independent sample t-test in SPSS 20 program. The results of the study show that there is a significant relationship between the academic self-efficacy beliefs of teacher candidates and the sub-dimensions of career and materialism of the values scale. The mean scores of social, career, intellectual and spiritual sub-dimensions of female teacher candidates were found to be significantly higher than the values of male pre-service teachers. There is no significant difference between the academic self-efficacy belief scores of female teacher candidates and the academic self-efficacy belief scores of male pre-service teachers

Keywords