ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLERİ VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE VALUE OF TEACHER CANDIDATES AND THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY BELIEFS

Author : Hatice GÜZEL
Number of pages : 1-14

Abstract

Bu araştırma öğretmen adaylarının değerlerinin akademik öz-yeterlik inançları üzerindeki etkilerini ve öğretmen adaylarının değerleri ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2015-2016 akademik öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimini alan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik bölümü öğretmen adayı ile yapılmıştır. Öğretmen adaylarının 257 si kız, 153 ü erkek olmak üzere toplam 410 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, Dilmaç, Arıcak & Cesur tarafından geliştirilen “ Değerler Ölçeği” ve Yılmaz, Gürçay& Ekici tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 programında pearson korelasyon katsayısı, çoklu regresyon ve bağımsız örneklem t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik inancı ile değerler ölçeğinin kariyer ve materyalizm alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu, akademik öz-yeterlik inancı ile değerler ölçeğinin diğer alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını, değerlerin akademik öz-yeterliğin önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Kız öğretmen adaylarının değerler ölçeğinin toplumsal, kariyer, entellektüel ve manevi alt boyutlarının puan ortalamaları erkek öğretmen adaylarının değerler ölçeği alt boyut puan ortalamalarından anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. Kız öğretmen adaylarının akademik öz -yeterlik inanç puan ortalamaları ile erkek öğretmen adaylarının akademik öz- yeterlik inanç puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olmadığı görülmüştür.

Keywords

Değerler, Akademik Öz-Yeterlik, Öğretmen adayı, Cinsiyet, Pedagojik Formasyon

Read: 1,471

Download: 533