AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMA BİR BAKIŞ: ANNE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DÜŞÜNCELERİ

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 41-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, anne araştırma görevlilerinin akademik ve sosyal yaşama ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine göre yürütülmüştür. Çalışma grubunda ölçüt örnekleme ile belirlenen 11 anne araştırma görevlisi yer almaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgulardan bazıları şu şekildedir: Katılımcılar akademik çalışma yapmalarının evlilik yaşını geciktirmediğini ancak çocuk sahibi olma konusunda mesleki anlamda kendilerine göre uygun gördükleri zamanda çocuk sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar ev sorumlulukları konusunda eşlerinden yardım alsalar da asıl sorumluluk ve yükün kendilerinde olduğunu ifade etmişlerdir. Bakıcı arama, bulma ve doğru kişiye karar verme sürecinin çok zor olduğu, çalışma hayatlarında anne oldukları için herhangi bir pozitif ayrımcılık görmedikleri katılımcılar tarafından dile getirilen diğer bulgulardandır. Anne araştırma görevlilerinin akademik ve sosyal hayatta; evde ders çalışamama, akademik çalışmaların yavaş ilerlemesi, bilimsel kongre, konferans vs. etkinliklere katılamama, uykusuzluk, kendilerine ve ailelerine yeterli zaman ayıramama gibi çeşitli sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Katılımcılar, erkek araştırma görevlilerinin akademik çalışmalarını daha hızlı ve rahat yürüttüklerini düşünmektedirler. Araştırma görevlisi olmanın çocukla ilişkiye ve onun eğitimine genel olarak olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir. Mesleklerini “idealleri” olduğu için seçen katılımcılar mesleklerine yönelik olumlu bir tutuma sahiptirler. Katılımcılar annelikten dolayı bazı zorluklar yaşasalar da mesleklerini severek yapmaktadırlar. Ayrıca anne araştırma görevlileri mesleklerinin saygın ancak kadro sıkıntısının olduğu stresli bir meslek olduğunu dile getirmişlerdir. Araştırmada son olarak elde edilen bulgular doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the views of mother research assistants about academic and social lives. The research was carried out according to the phenomenon pattern of qualitative research methods. The study group consisted of 11 mother research assistants determined by criterion sampling. The data were collected by a semi-structured interview form developed by the researchers and analyzed by descriptive analysis technique. Some of the findings are as follows: Participants stated that academic studies do not delay the age of marriage, however, that they had children at the time they considered themselves suitable for having children professionally. The participants stated that the real responsibility and burden are on their own, even if they get help from their spouses in terms of their home responsibilities. Mother research assistants stated that it was very difficult to find a caretaker. They did not see any positive discrimination because they were mothers in their working lives. Mother research assistants have some difficulties in academic and social lives. Some of them are; inability to study at home, slow progress of academic studies, not being able to participate in scientific activities such as congress, conference, sleep less and that do not have time for themselves and their family etc. Participants think that male research assistants carry out their academic studies more quickly and comfortable. It was stated that being a research assistant had a positive effect on the relationship with the child and his/her education in general. Participants choose their profession as their “ideals” and they have a positive attitude towards their profession. Participants have some difficulties due to maternity but they enjoy their profession. According to them, it is a respectable profession, but a stressful profession with a shortage of staff. According to the findings obtained in the research, some suggestions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics