EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PFE PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2018- 73
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 509-529
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi kursuna kayıtlı öğretmen adaylarının Eğitim programı okuryazarlığına ilişkin görüşlerini karşılaştırmaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 Bahar dönemi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 753 öğretmen adayı ile 908 Pedagojik Formasyon alan öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin tamamına ulaşmak mümkün olduğundan ayrıca örneklem seçimine gidilmemiş, çalışma grubunun tamamı örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bolat (2017) tarafından geliştirilen Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek okuma ve yazma olarak adlandırılan iki alt boyuttan oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığına ilişkin görüşleri cinsiyet, eğitim durumu ve bölüm değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ile varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının görüşlerinin cinsiyet, eğitim durumu ve bölüm değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of prospective teachers enrolled at Faculty of Education and Pedagogical Formation Course towards curriculum literacy. The research is a survey model. Study group includes 753 prospective teachers at Faculty of Education and 908 prospective teachers enrolled at Pedagogical Formation Course at Fırat University in Spring term of 2017-2018 academic year. All prospective teachers were included into the study as it was possible to include the whole population into the study. Curriculum Literacy Scale developed by Bolat (2017) was used as the data collection tool. The scale includes two subscales named reading and writing. Prospective teachers’ opinions towards curriculum literacy were compared in terms of gender, education status and department variables. Mean scores, standard deviation, independent groups t test and One-way ANOVA were used to analyze the data. Study results revealed statistically significant differences between the opinions of prospective teachers based on gender, education status and department variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics